bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Marki

Konsultacje społeczne projektu dokumentu

Zgodnie z art. 30, w związku z art. 39, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 poz. 2373 ze. zm.) Burmistrz Miasta Marki podaje do publicznej wiadomości informację, iż przystąpiono do opracowywania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Marki na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029”.

Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Marki na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029” zawiera m. in.

  • ocenę stanu środowiska przeprowadzoną w oparciu o analizę wyznaczonych obszarów przyszłej interwencji, do których należą: ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno – ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze, zapobieganie poważnym awariom;
  • cele programu ochrony środowiska, zadania i źródła ich finansowania,
  • system realizacji programu ochrony środowiska.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 04.01.2022 r. do dnia 24.01.2022 r.:

  1. w formie pisemnej na adres: Urzędu Miasta Marki, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki,
  2. ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Marki w godzinach pracy Urzędu,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres srodowisko@marki.pl,

wykorzystując Formularz zgłaszania uwag i wniosków do Programu.

WOŚ
4 stycznia 2022, godz. 13:33
#Środowisko

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry