bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Konsultacje społeczne...

...dotyczace Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Marki na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025

Zgodnie art. 30 w związku z art. 39 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Burmistrz Miasta Marki podaje do publicznej wiadomości informację, iż przystąpiono do opracowywania projektu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Marki na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”.

Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Marki na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasto Marki na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” wyłożony jest do publicznego wglądu:

  • w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 4;
  • na stronach internetowych: Urzędu Miasta Marki www.marki.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.marki.pl.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od 16 listopada 2017 roku do dnia 6 grudnia 2017 roku:

  • pocztą na adres: Urząd Miasta Marki, Al. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki
  • osobiście: w siedzibie Urzędu Miasta Marki, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pokój nr 4,

  • drogą mailową na adres e-mail: srodowisko@marki.pl i projekty@ekolog.pl

Informuję, że zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po 6 grudnia 2017 roku zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Marki.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki ws. konsultacji społecznych

Projekt Programu Ochrony  Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Marki na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasto Marki na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025

 

WOŚ
17 listopada 2017, godz. 08:00

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry