bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zarządzenie Burmistrza

Weź udział w konkursie i zyskaj pieniądze na wsparcie rozwoju sportu na terenie Marek.

Zarządzenie Nr 0050.211.2017
Burmistrza Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Marki w 2018 roku

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 10, art.11a ust.3 i art.30 ust.1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) i art. 27 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1463), w związku z § 8 ust. 1 i ust. 2 oraz §10 ust.1 uchwały Nr XXV/170/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2012 r. poz. 4116) zarządza się, co następuje:

 

§1.

Ogłasza się otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Marki w 2018 roku.

§2.

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie projektów stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3.

W celu opiniowania złożonych projektów Burmistrz Gminy Miasto Marki powołuje Komisję Konkursową w składzie:

Emilia Oleksiak – przewodnicząca Komisji;

Ewa Czarkowska – członek Komisji;

Wojciech Salak – członek Komisji.

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.211.2017

Burmistrza Miasta Marki

z dnia 28 grudnia 2017 r.

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie uchwały  nr XXV/170/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2012 r. poz. 4116)

 

Burmistrz Miasta Marki

ogłasza

otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Marki w 2018 roku

Dział I

Przedmiot zgłoszonych projektów oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu

1. Niniejszy konkurs dotyczy projektów, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do:

1) poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Miasta;

2) zwiększenia dostępności mieszkańców Miasta do działalności sportowej;

3) pobudzania kreatywności i wpłynie na rozwój sportu na terenie Miasta;

4) kreowania pozytywnego wizerunku Miasta poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszelkich poziomach.

2. Łączna kwota przeznaczona na realizację projektów w konkursie w 2018 r. to: 160 000 zł.

Dział II

Termin realizacji projektu

Termin realizacji projektu: nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Dział III

Warunki jakie powinien spełnić projekt i objęte nim przedsięwzięcie

1. W konkursie projektów mogą uczestniczyć kluby sportowe nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność sportową na terenie Gminy Miasto Marki.

2. Wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu należy złożyć w terminie określonym w Dziale V ust. 1.

3. Wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, który jest zgodny z załącznikiem nr 1 do Uchwały nr XXV/170/2012 Rady Miasta Marki  z dnia 25 kwietnia 2012 r.

4. Zgłoszony projekt powinien mieć istotne znaczenie dla tworzenia i poprawy warunków sprzyjających uprawianiu, upowszechnianiu i krzewieniu sportu na terenie Gminy Miasto Marki.

5. Za finansowe środki własne i środki z innych źródeł nie uznaje się środków finansowych pochodzących z budżetu Gminy Miasto Marki (środków ujętych w budżetach wydziałów Urzędu Miasta Marki).

Dział IV

Warunki finansowe, jakie powinien spełnić projekt i objęte nim przedsięwzięcie

1. Przedmiotem dotacji może być wsparcie klubu sportowego na pokrycie wydatków związanych z:

1) realizacją programów szkolenia sportowego;

2) zakupem sprzętu sportowego;

3) pokryciem kosztów organizowanych zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach;

4) pokryciem kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

5) wynagrodzeniem kadry szkoleniowej.

2. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane następujące wydatki:

1) transfer zawodnika z innego klubu sportowego;

2) zapłaty kar, mandatów i innych sankcji nałożonych na klub sportowy lub osoby w nim zrzeszone;

3) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia.

3. Przy realizacji projektu, którego dotyczy składany wniosek, wymagany jest finansowy wkład własny klubu sportowego.

4. Minimalny finansowy wkład własny klubu sportowego nie może być niższy niż 20% całkowitej wartości projektu.

5. Świadczenia wolontariuszy oraz praca beneficjenta stanowią wkład osobowy beneficjenta
i powinny być ujęte w formularzu stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego ogłoszenia. Wycena wkładu osobowego beneficjenta nie może stanowić więcej niż 25% całości  wartości projektu.

6. Za finansowe środki własne i środki z innych źródeł nie uznaje się wyceny wkładu rzeczowego beneficjenta oraz wyceny wkładu rzeczowego innych podmiotów nieodpłatnie biorących udział w realizacji projektu.

7. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów projektu pod warunkiem, że beneficjent realizujący projekt prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową.

Dział V

Termin i miejsce składania wniosków

1. Wnioski o przyznanie dotacji na relację projektu  należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Marki, ul. Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Marki/ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2018 r. (piątek), do godz. 16.00.

2. Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie.

3. Koperta musi być opisana w następujący sposób:

"Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w roku  2018 pod nazwą:

…………………………………………………………………………………………………………”

4. Przed złożeniem wniosku, jednak nie później niż do dnia 17 stycznia 2018 r. roku, pracownicy Urzędu Miasta Marki udzielają stosownych wyjaśnień, dotyczących konkursu oraz wymogów formalnych (Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia Al. Piłsudskiego 96, nr telefonu (22) 781-10-03 wew. 900, 205 w godz. pracy Urzędu, e-mail: ewa.czarkowska@marki.pl).

Dział VI

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przyznanie dofinansowania powinien zawierać:

1) prawidłowo i czytelnie wypełniony wniosek, o którym mowa w Dziale III ust. 3, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,

2) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji klubów sportowych lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,

3) aktualny statut,

4) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry instruktorskiej/trenerskiej,

5) dokument (y) poświadczające prawo zajmowania lokalu (lokali), obiektów sportowych, hal sportowych, boisk sportowych, sal gimnastycznych, basenów sportowych na terenie których realizowany ma być projekt np: akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia, porozumienie w sprawie udostępnienia lokalu lub przyrzeczenie użyczenia lokalu, wstępna rezerwacja, list intencyjny.

W przypadku realizacji projektów wymagających długoterminowych rezerwacji w pensjonatach i ośrodkach wypoczynkowych oraz sportowych oświadczenie wnioskodawcy o zapewnieniu powyższych obiektów na czas realizacji projektu. W przypadku realizowania programu w kilku miejscach, należy dołączyć dokumenty poświadczające prawo zajmowania wszystkich lokali/miejsc.

2. Wszystkie dokumenty lub kopie złożonych dokumentów muszą być złożone w oryginale bądź poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli zgodnie z zapisem w statucie wnioskodawcy.

3. Wniosek złożony po terminie, określonym w Dziale V ust. 1 lub, na formularzu innym (zmodyfikowanym) niż stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego ogłoszenia będzie odrzucony z procedury konkursowej.

Dział VII

Termin, tryb i kryteria wraz z punktacją stosowane przy wyborze projektu

 1. Złożone wnioski będą opiniowane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową.
 2. Złożone wnioski podlegać będą ocenie formalnej przez Komisję Konkursową zgodnie z kryteriami, wskazanymi w karcie oceny formalnej, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 3. W przypadku stwierdzenia braków lub uchybień na etapie oceny formalnej lub merytorycznej Burmistrz może wezwać podmiot do dodatkowych informacji lub uzupełnienia dokumentacji w wyznaczonym terminie. Niedokonanie uzupełnień lub sprostowań w określonym terminie powoduje odrzucenie projektu.
 4. Wnioski, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu pod względem merytorycznym.
 5. Oceny merytorycznej złożonych wniosków dokona komisja konkursowa do opiniowania projektów, zgodnie z kartą oceny merytorycznej, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 6. Podsumowanie oceny merytorycznej złożonych projektów dokona komisja konkursowa do opiniowania projektów, zgodnie z kartą oceny merytorycznej-podsumowanie, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
 7. Za wniosek spełniający kryteria merytoryczne uważa się każdy, który uzyskał średnią punktów od członków komisji konkursowej nie mniejszą niż 18 pkt. (tj. 60% możliwych do uzyskania punktów). Uzyskanie przez projekt mniej niż 18 pkt. spowoduje jego odrzucenie.
 8. Kluby sportowe, których wnioski spełnią kryteria formalne i merytoryczne, będą mogły otrzymać propozycję dotacji.
 9. W ciągu dwóch tygodni po zaopiniowaniu przez komisję konkursową, projekty zostaną przedstawione Burmistrzowi Miasta Marki, który ostatecznie dokona wyłonienia projektów otrzymujących wsparcie finansowe, z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na wybrany projekt.
 10. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 11. Przed podpisaniem umowy wnioskodawcy, którzy wygrali konkurs zobowiązani są do dostarczenia w terminie do 10 dni od momentu ogłoszenia wyników:

1)    poświadczenia przyjęcia dotacji,

2)    aktualizacji harmonogramu i kosztorysu, jeśli jest to wymagane.

 1. Dokumenty, o których mowa w Dziale VII, ust. 11 pkt. 2 muszą zostać zaakceptowane przez członków komisji konkursowej. W przypadku braku akceptacji lub niedostarczenie wymaganych dokumentów w wymaganym terminie, dotacja nie będzie udzielona.
 2. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione, a w przypadku kserokopii każda ze stron potwierdzona przez uprawnione osoby za zgodność z oryginałem oraz opatrzona datą potwierdzenia.
 3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej.

Dział VIII

Forma wypłaty dotacji

Dotacja będzie przekazywana w jednej lub kilku transzach, po podpisaniu umowy przez obie strony, na rachunek bankowy wnioskodawcy. Szczegóły, dotyczące przekazania i rozliczenia dotacji, będzie określała umowa, zawarta pomiędzy Gminą, a wnioskodawcą.

Dział IX

Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe

1. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Marki, w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Marki.

2. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji, wynikająca ze złożonych projektów, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację projektu, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania.

3. Burmistrz Miasta Marki zastrzega sobie prawo:

1) unieważnienia konkursu lub odstąpienia od zawarcia umowy na skutek stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze projektów;

2) unieważnienia konkursu lub odstąpienia od zawarcia umowy na skutek wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem projektu lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie

                                                                                             

..................................             

(pieczęć wnioskodawcy)     

                                                                                                         (data i miejsce złożenia wniosku

wypełnia organ administracji publicznej)

WNIOSEK

o przyznanie dotacji

na realizację projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu pod nazwą:

…........................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................

(nazwa projektu)

 w okresie od ................... do ......................

I. Dane dotyczące Wnioskodawcy:

1) pełna nazwa: ..................................................................................................................................

2) forma prawna: ...............................................................................................................................

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:* ................................................ ..........................................................................................................

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: ..........................................................................................

5) nr NIP: ..............................................................    nr REGON: ....................................................

6) adres: miejscowość: ...........................................   ul.: ..................................................................

   gmina: .................................................................   powiat: ............................................................

   województwo: .................................................................................................................................

  kod pocztowy: ………………………………….    poczta: ............................................................

7) tel. ....................................................................... faks..................................................................

   e-mail: ................................................................    http:// ..............................................................

8) numer rachunku: ............................................................................................................................

   nazwa banku....................................................................................................................................

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie projektu:

............................................................................................................................................................

10) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

............................................................................................................................................................

12) przedmiot działalności statutowej wnioskodawcy:

 

 a) działalność statutowa nieodpłatna

 

 

 

 

  b) działalność statutowa odpłatna

 

 

 

 

 

 

13) jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,

b) przedmiot działalności gospodarczej

 

 

 

 

 

 

 

II. Zakres projektu:

1. Miejsce realizacji projektu

 

 

 

 

 

 

 

2. Cel projektu

 

 

 

 

 

 

3.  Szczegółowy opis i harmonogram działań w zakresie realizacji projektu / spójny                                  z kosztorysem

 

 

 

 

 

 

 

4. Zakładane rezultaty realizacji celów publicznych z § 3 uchwały Nr  XXV/170/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. Rady Miasta Marki w sprawie określenia warunków i trybu udzielania                         i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania

(Dz. Urz. Woj. Maz., poz. 4116)

 

 

 

 

 

 

 

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu

 1. Całkowity koszt projektu:

……………………………………………[w zł]

                   2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Lp.

 

 

 

 

Rodzaj kosztów

 

 

 

Koszt całkowity

(w zł)

 

Z tego z wnioskowanej dotacji

(w zł)

 

 

Z tego z finansowych środków własnych,środków z innych źródełoraz wpłat i opłat adresatów projektu

(w zł)

Koszt do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy

(w zł)

 

I

 

 

 

1. Koszty merytoryczne projektu:

1.1………………………………….

 

 

 

1.2………………………………….

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

Koszty obsługi projektu, w tym koszty administracyjne:

2.1………………………………..

 

 

 

2.2…………………………………

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

Inne koszty projektu:

3.1………………………………

 

 

 

3.2……………………………….

 

 

 

 

IV

 

ogółem

 

 

 

 

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 IV. Przewidywane źródła finansowania projektu:

 

Lp.

Źródło finansowania

 

 

%

 

1

 

Wnioskowana kwota dotacji

 

 

 

 

 

 

2

Środki finansowe własne

               

 

 

 

3

Środki finansowe z innych źródeł  ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)

 

 

 

3.1

               

wpłaty i opłaty adresatów projektu

               

 

 

3.2

środki finansowe z innych źródeł publicznych

               

 

 

 

3.3

pozostałe

               

 

 

 

4

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków klubu)

 

 

Ogółem

 

 

 

 

100%

 

 V. Inne wybrane informacje dotyczące projektu:

1. Rzeczowy wkład własny wnioskodawcy w realizację projektu /np. nie obejmowany kosztorysem wkład w postaci udostępnianego lokalu, obiektu, posiadanego sprzętu i materiałów.

 

 

 

 

 

 

 

2. Zasoby kadrowe wnioskodawcy – przewidywane do wykorzystania przy realizacji projektu /informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji projektu oraz                          o kwalifikacjach wolontariuszy/.

 3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektów podobnego rodzaju.

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam (-my), że:

1) proponowany projekt w całości mieści się w zakresie działalności wnioskodawcy;

2) w ramach składanego wniosku przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*, opłat  od adresatów projektu;

3) wnioskodawca jest związany niniejszym wnioskiem przez okres do dnia ……………………...;

4) w zakresie związanym z konkursem projektów, w tym  z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) wszystkie podane we wniosku oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i  faktycznym.

 

 

  (pieczęć wnioskodawcy)

…………………………………………… 

……………………………………………

  (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli                 w imieniu wnioskodawcy)

Załączniki do wniosku:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencjilub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.

2. Aktualny statut.

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

 

 

 

 

 

 

 

_______________

* Niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie

 KARTA OCENY FORMALNEJ PROJEKTU

 

Podmiot:……………………………………………………………………………………………..........….

Nazwa projektu:…………………………………..................................................................................

Wartość projektu:……………………………………………………………………………………..……..

Wnioskowana kwota…………………………………………………………………………………………

Numer projektu:………………………………………………………………………………………………

 

 

OCENA FORMALNA

 

1.     Kryteria szczegółowe

TAK/ NIE

1

Czy projekt został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu ?

 

2

Czy projekt został złożony na obowiązującym formularzu?

 

3

Czy projekt został złożony przez podmiot uprawniony do udziału w konkursie?

 

4

Czy druk formularza wniosku nie został przez beneficjenta zmodyfikowany
(nie zostały usunięte punkty, nie zostały dodane nowe postanowienia)

 

5

Czy projekt został podpisany przez osoby upoważnione

 

6

Czy projekt zawiera wymagane załączniki, o których mowa w Dziale VI Załącznika do Zarządzenia Nr ……... Burmistrza Miasta Marki z dnia ……….. 2017 roku potwierdzone za zgodność z oryginałem

 

7

Projekt został wypełniony we wszystkich rubrykach

 

8

Projekt nie zawiera błędów rachunkowych

 

Projekt spełnia wszystkie wymagane kryteria formalne

 

Projekt podlega ocenie merytorycznej

 

 2.     Projekt złożony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bądź na formularzu innym (zmodyfikowanym) niż stanowiącym załącznik nr 1 do  ogłoszenia o konkursie będzie odrzucony z procedury konkursowej.

3.     Opis braków formalnych projektu: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4.     Usunięcie braków formalnych w terminie do …………………… r.

 • Beneficjent usunął braki formalne w przewidzianym terminie
 • Beneficjent nie skorzystał z prawa uzupełnienia braków formalnych w przewidzianym terminie – projekt został odrzucony.

 

 5.     Projekt spełnia/nie spełnia* kryteria oceny formalnej i może/ nie może być poddany ocenie merytorycznej.

 

Imię i nazwisko Członka Komisji Konkursowej

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia

OCENA MERYTORYCZNA PROJEKTU

 

Podmiot:……………………………………………………………………………………………..........….

Nazwa projektu:…………………………………..................................................................................

Wartość projektu:……………………………………………………………………………………..……..

Wnioskowana kwota…………………………………………………………………………………………

Numer projektu:………………………………………………………………………………………………....

 

Kryteria oceny merytorycznej projektu

Maksymalna liczba punktów

Przyznana liczba punktów

1

Możliwość realizacji projektu przez wnioskodawcę

- baza lokalowa : 0-1 pkt.

- wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członów: 0-2 pkt.

- kwalifikacje osób, przy udziale których realizowany będzie projekt: 0-2 pkt

 

5

 

2

Planowany udział środków finansowych własnych, nie mniej niż 20% całości wartości projektu (w przypadku dofinansowania projektu): 1-5 pkt.

 

5

 

3

Wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków klubu, nie więcej niż 25% całości  wartości projektu: 1-5 pkt.

 

5

 

4

Ocena dotychczas realizowanych projektów przez wnioskodawcę z udziałem środków pochodzących z budżetu Miasta w tym rzetelność i terminowość:

- istniały zastrzeżenia co do terminowości i rzetelności: -5 pkt.

- podmiot nie realizował projektów w okresie poprzednim: 0 pkt.

- podmiot rozliczył się rzetelnie i terminowo: 5 pkt.

 

5

 

5

Ocena finansowa projektu w tym kosztorys projektu w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu

- przedstawiona kalkulacja kosztów oraz jej spójność z harmonogramem: 0-2 pkt.

- koszt realizacji projektu, udział innych źródeł finansowania,  wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje projektu, szczegółowa kalkulacja jednostkowa oraz określone jednostki: 0-3 pkt.

 

5

 

6

Znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Marki

- zasięg projektu: 0-2 pkt.,

- oszacowanie liczby uczestników: 0-1 pkt

- liczba i opis zawodów: 0-1 pkt.

- opis częstotliwości zajęć stałych: 0-1 pkt.

 

5

 

Suma (max. 30 pkt.)

 

Uwagi członka komisji konkursowej dotyczące oceny merytorycznej:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

                                                                                                          …………………………………………..

data i podpis członka komisji

 

Załącznik nr 4 do ogłoszenia

OCENA MERYTORYCZNA PROJEKTU – PODSUMOWANIE

 

Podmiot:……………………………………………………………………………………………..........….

Nazwa projektu:…………………………………..................................................................................

Wartość projektu:……………………………………………………………………………………..……..

Wnioskowana kwota…………………………………………………………………………………………

Numer projektu:………………………………………………………………………………………………

 1.     Kryteria merytoryczne

I

Kryteria oceny merytorycznej projektu

Skala punktacji (maks. 30 pkt)

Liczba przyznanych punktów przez członków komisji

 

Suma punktów

 

K1

 

K2

 

K3

 

K4

 

K5

1

Możliwość realizacji projektu przez wnioskodawcę

- baza lokalowa : 0-1 pkt.

- wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członów: 0-2 pkt.

- kwalifikacje osób, przy udziale których realizowany będzie projekt: 0-2 pkt

od 0 pkt.

do 5 pkt.

 

 

 

 

 

 

2

Planowany udział środków finansowych własnych, nie mniej niż 20% całości wartości projektu (w przypadku dofinansowania projektu): 1-5 pkt.

od 0 pkt.

do 5 pkt.

 

 

 

 

 

 

3

Wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków klubu, nie więcej niż 25% całości  wartości projektu: 1-5 pkt.

od 0 pkt.

do 5 pkt.

 

 

 

 

 

 

4

Ocena dotychczas realizowanych projektów przez wnioskodawcę z udziałem środków pochodzących z budżetu Miasta w tym rzetelność i terminowość:

- istniały zastrzeżenia co do terminowości i rzetelności: -5 pkt.

- podmiot nie realizował projektów w okresie poprzednim: 0 pkt.

- podmiot rozliczył się rzetelnie i terminowo: 5 pkt.

od - 5 pkt.

do 5 pkt.

 

 

 

 

 

 

5

Ocena finansowa projektu w tym kosztorys projektu w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu

- przedstawiona kalkulacja kosztów oraz jej spójność z harmonogramem: 0-2 pkt.

- koszt realizacji projektu, udział innych źródeł finansowania,  wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje projektu, szczegółowa kalkulacja jednostkowa oraz określone jednostki: 0-3 pkt.

od 0 pkt.

do 5 pkt.

 

 

 

 

 

 

6

 

Znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Marki

- zasięg projektu: 0-2 pkt.,

- oszacowanie liczby uczestników: 0-1 pkt

- liczba i opis zawodów: 0-1 pkt.

- opis częstotliwości zajęć stałych: 0-1 pkt.

od 0 pkt.

do 5 pkt.

 

 

 

 

 

 

Średnia punktów uzyskanych od członków komisji konkursowej

 

 

% pkt. uzyskanych od członków komisji konkursowej do maks. liczby punktów

 

 

 2.     Za projekt spełniający kryteria merytoryczne uważa się każdy, który uzyskał średnią punktów od członków komisji konkursowej nie mniejszą niż 18 pkt. (tj. 60% możliwych do uzyskania punktów). Uzyskanie przez projekt mniej niż 18 pkt. spowoduje jego odrzucenie.

3. Projekt spełnia/nie spełnia kryteria formalne i merytoryczne.

4. Uwagi, opinie końcowe.

……………………………………………………………………

WPZ
29 grudnia 2017, godz. 08:00

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry