bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Burmistrz zachęca do zgłaszania kandydatur

Pilnie poszukiwani przedstawiciele seniorów do Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Mareckiej Rady Seniorów

Marki, dnia 8 stycznia 2018 roku

WPZ. 0032

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Marki

z dnia 8 stycznia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia naboru kandydata – przedstawiciela Seniorów do Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Mareckiej Rady Seniorów.

ogłasza się, co następuje:

  1. W celu ustalenia składu Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Mareckiej Rady Seniorów każdy mieszkaniec Marek, powyżej 60 roku życia może się zgłosić jako kandydat do pracy w Komisji Wyborczej.
  2. Kandydat do pracy w Komisji Wyborczej nie może jednocześnie zgłaszać swojej kandydatury do Mareckiej Rady Seniorów.
  3. Kandydat do pracy w Komisji Wyborczej zgłasza swoja kandydaturę na załączonym do ogłoszenia wniosku do dnia 12 stycznia 2018 r. do Kancelarii Urzędu Miasta Marki ul. Piłsudskiego 95 (pok.13).
  4. W przypadku zgłoszenia się więcej niż jednej osoby spełniającej warunki zamieszkania w Markach i ukończenia 60 roku życia, zostanie przeprowadzone losowanie, na podstawie którego zostanie wybrana osoba do pracy w Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Mareckiej Rady Seniorów.
  5. Praca w Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Mareckiej Rady Seniorów jest społeczna.
  6. O wyborze osoba wybrana zostanie poinformowana osobnym trybem.

 

Formularz zgłoszeniowy kandydata do udziału w pracach Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Mareckiej Rady Seniorów

Dane osobowe kandydata

Imię i nazwisko osoby kandydującej do udziału w pracach Komisji Wyborczej

 

Adres korespondencyjny osoby kandydującej do udziału w pracach Komisji Wyborczej

 

Tel. kontaktowy do osoby kandydującej do udziału w pracach Komisji Wyborczej

 

Data urodzenia osoby kandydującej do udziału w pracach Komisji Wyborczej

 

 

Oświadczenia wskazywanej osoby

Ja niżej podpisany (a)..................................................................................................................................................

legitymujący (a) się dowodem osobistym nr ...............................................................................................................

wydanym przez ..........................................................................................................................................................

oświadczam, iż wyrażam zgodę na wpisanie mnie na listę osób z której będzie wylosowana osoba do udziału w pracy w pracach Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Mareckiej Rady Seniorów.

Jednocześnie oświadczam, że jestem mieszkańcem Miasta Marki, ale nie będę się ubiegał o wybór do Mareckiej Rady Seniorów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z zm.), w związku z kandydowaniem na listę osób z której będzie wylosowana osoba do udziału w pracy w pracach Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Mareckiej Rady Seniorów

 

...........................................                                                                                                   ............................................

      (miejscowość, data)                                                                                                             (podpis kandydata)

 

UZUPEŁNIA PRZYJMUJĄCY ZGŁOSZENIE UPRAWNIONY

PRZEZ BURMISTRZA MIASTA MARKI PRACOWNIK WYDZIAŁU

 

Imię i nazwisko kandydata:   ……………………………..

Data wpływu zgłoszenia:       ……………………………..

Czy kandydat spełnia kryterium wieku:                                                                   TAK   NIE

Czy kandydat pozostaje w rejestrze mieszkańców miasta Marki?                          TAK   NIE

 

 

…………………….                                          …….………..…………………………………

   (miejsce i data)                                                (podpis pracownika przyjmującego zgłoszenie)

 

WPZ
8 stycznia 2018, godz. 08:00

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry