bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Pamiętajmy o deklaracji śmieciowej

Krótki poradnik, kiedy i w jakich okolicznościach należy składać dokument.

Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1289 ze zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 6m ust. 2 powyższej ustawy, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Dlatego też przypominamy o konieczności składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami zaraz po zamieszkaniu na danej nieruchomości oraz w przypadku zmiany danych zawartych w poprzedniej deklaracji (narodziny, zgony itp.).

Dodatkowo pragniemy poinformować, że na podstawie art. 6o ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Marki regularnie, w porozumieniu z Wydziałem Podatków i Opłat dokonują kontroli nieruchomości pod względem gospodarowania odpadami i prawidłowości związanej ze składaniem deklaracji "śmieciowej". W 2017 roku skontrolowano 162 nieruchomości!!

DEKLARACJA

 

WOŚ
24 stycznia 2018, godz. 08:00

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry