bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zarządzenie burmistrza

Unieważnienie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania.

ZARZĄDZENIE NR 0050.154.2018

BURMISTRZA MIASTA MARKI

z dnia 29 października 2018 r.


w sprawie unieważnienia II otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania w 2018 roku.


Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 18a ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Unieważnia się II otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania w 2018 roku ogłoszony 19 września 2018 r. ponieważ żadna oferta nie spełniła wymogów zawartych w ogłoszeniu konkursowym.

§ 2.

Treść ogłoszenia podlega opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Marki.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta Marki
/-/ Jacek Orych

WPZ
29 października 2018, godz. 15:10
#Organizacje pozarządowe

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry