bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zapraszamy do udziału w konsultacjach

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Dziś spotkanie w Centrum Aktywności Fabryczna 3

Burmistrz Miasta Marki działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. 2018 poz. 1398) informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miasta Marki w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Marki obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji jest niezbędne do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, który warunkuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Marki.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od dnia 07.01.2019 roku do dnia 06.02.2019 roku w formie:

1. Spotkania otwartego z mieszkańcami miasta i interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Markach, a także zgłaszanie uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich ustnie do protokołu.

Spotkanie odbędzie się w dniu 24.01.2019 w Centrum Aktywności Fabryczna (CAF), ul. Fabryczna 3, 05-270 Marki w godzinach 17.00 – 19.00.

2. Zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełniony formularz można dostarczyć drogą elektroniczną (skan, zdjęcie) na adres email: tomasz.jakobczak@marki.pl, michal.babicki@marki.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Marki, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 25, 05-270 Marki, lub złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy urzędu.

3. Ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Marki, w Wydziale Planowania i Rozwoju budynek B, I piętro, pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i opinie w formie papierowej, elektronicznej oraz ustnej będą zbierane od 07.01.2019 do 06.02.2019 roku.

Formularz konsultacyjny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Obwieszczenia.

Materiały informacyjne dostępne są:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.marki.pl
  • w siedzibie Urzędu Miasta Marki, w Wydziale Planowania i Rozwoju budynek B, I piętro, pok. nr 18  w godzinach pracy Urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

 

WPiR
24 stycznia 2019, godz. 14:56
#Miasto

Załączniki:

zalaczniki.pdf

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry