bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Kobieta z Marką 2019 r.

Zmiana zarządzenia nr 0050.006.2019 Burmistrza Miasta Marki

Zarządzenie Nr 0050.008.2019
Burmistrza Miasta Marki

z dnia 14 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.006.2019 Burmistrza Miasta Marki
z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu „KOBIETA Z MARKĄ 2019”

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozdziale VII Regulaminu konkursu „KOBIETA Z MARKĄ 2019”, stanowiącego załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 0050.006.2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu „KOBIETA Z MARKĄ 2019”, § 9 otrzymuje brzmienie:

 § 9. Wręczenie nagród odbędzie się 10 marca 2019 roku w Markach, podczas uroczystej gali w ramach Konwentu Kobiet SZMINKA 2019, którego organizatorem jest Fundacja Marecki Klub Kobiet z Pasją.”

§ 2. Pozostałe postanowienia zarządzenia Nr 0050.006.2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu „KOBIETA Z MARKĄ 2019”pozostają bez zmian.

§ 3. Ujednolicony tekst Regulaminu konkursu „KOBIETA Z MARKĄ 2019” stanowi załącznik nr 1
do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Załącznik do zarządzenia Nr 0050…..2019
Burmistrza Miasta Marki
z dnia 14 stycznia 2019 r.

 

Regulamin konkursu „KOBIETA Z MARKĄ 2019”

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Organizatorem konkursu „KOBIETA Z MARKĄ 2019” jest Burmistrz Miasta Marki.

§ 2. Celem konkursu „KOBIETA Z MARKĄ 2019” jest wyróżnienie kobiet, które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego Miasta Marki
oraz wspieranie aktywności kobiet z terenu Miasta Marki.

II. Warunki ogólne

§ 3. 1. Uczestnikami Konkursu mogą zostać kobiety zamieszkałe na terenie Miasta Marki lub działające na rzecz społeczności miasta Marki.

2. Nominacje w konkursie „KOBIETA Z MARKĄ 2019”  mogą być składane przez:

1) Organizacje pozarządowe

2) Jednostki samorządu terytorialnego i administracji publicznej

3) Grupa co najmniej 5 mieszkańców Miasta Marki według, których zgłaszana kandydatka zasługuje na taki tytuł.

3. Warunkiem dopuszczenia nominacji jest poprawnie wypełniony formularz nominacji stanowiący załącznik 1 do niniejszego Regulaminu dostępny na stronie www. marki.pl
lub w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Marki.

4. Uczestniczka mająca być zgłoszona jako kandydatka, która uzyskała tytuł „KOBIETA Z MARKĄ” w jednej z kategorii w którejkolwiek z poprzednich edycji konkursu może być zgłoszona wyłącznie jako kandydatka w kategorii (kategoriach), w których nie uzyskała tytułu.

5. Naruszenie warunku o którym mowa w ust 4 powodować będzie odrzucenie zgłoszenia przez kapitułę.

III. Zasady przyznawania tytułu

§ 4. 1. Konkurs odbywa się w 4 kategoriach :

1) Przedsiębiorczość

2) Działalność Społeczna

3) Kultura

4) Samorząd

2. Opisy poszczególnych kategorii:

1) Przedsiębiorczość: kobiety przedsiębiorcze, kreatywne, z sukcesami prowadzące działalność gospodarczą, które wnoszą swój wkład w unowocześnianie i rozwój gospodarczy Miasta Marki;

2) Działalność Społeczna: kobiety, które angażują się w działalność na rzecz społeczeństwa Miasta Marki, aktywnie działające w organizacjach pozarządowych, realizujące inicjatywy
i programy w zakresie działalności społecznej oraz pomocy społecznej;

3) Kultura: kobiety kreatywne, realizujące projekty kulturalne, prowadzące działalność kulturalną i edukacyjną, które przyczyniają się do rozwoju i zaangażowania kobiet na polu kultury, korzystając przy tym z różnorodnych form promocji kultury;

4) Samorząd: kobiety, które aktywnie udzielają się w samorządzie terytorialnym (ze szczególnym uwzględnieniem jednostek takich, jak szkoły, przedszkola, domy kultury, ośrodki pomocy społecznej, urząd miasta i jednostki miejskie) jako pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, czy też radne.

3. Jedną kandydatkę można zgłosić w kilku kategoriach pod warunkiem uzupełnienia oddzielnego formularza nominacji wraz z uzasadnieniem dla każdej wybranej kategorii.

IV. Termin i warunki nadsyłania formularzy nominacji

§ 5. 1. Formularze nominacji można składać osobiście lub przysłać pocztą na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki lub w formie elektronicznej na adres wpr@marki.pl

2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 lutego 2019 r. decyduje data wpływu zgłoszenia.

3. Zgłoszenia są weryfikowane przez pracowników Urzędu pod kątem formalnym, a także wyrażenia zgody przez zgłoszone kandydatki do konkursu.

4. Jeżeli w etapie weryfikacji kandydatka nie potwierdzi gotowości udziału w konkursie, poprzez podpisanie zgody, zgłoszenie pozostaje bez rozpatrzenia.

V. Kapituła Konkursu

§ 6. 1. Członków Kapituły Konkursowej powołuje Organizator Konkursu tj. Burmistrz Miasta Marki

2. Kapitule przewodniczy Przewodniczący Kapituły wybrany przez członków Kapituły Konkursu.

VI. Tryb przyznawania tytułu

§ 7. 1. W posiedzeniach Kapituły, oprócz jej członków, mogą brać udział z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Kapituły.

2. Kapituła ocenia zgłoszenia nominowanych osób, a następnie wskazuje Burmistrzowi Miasta Marki propozycję laureatek w poszczególnych kategoriach.

3. Kapituła głosuje jawnie i dokonuje wyboru zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.

4. Laureatki poszczególnych kategorii zostaną niezwłocznie poinformowane o przyznanych tytułach.

§ 8. 1. Tytuł przyznaje Burmistrz Miasta Marki w oparciu o propozycję Kapituły.

2. Nagrodę główną w konkursie stanowi statuetka w danej kategorii oraz przewidziana
przez organizatora niespodzianka.

3. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na gali wręczenia nagród.

VII. Informacje dodatkowe

§ 9. Wręczenie nagród odbędzie się 10 marca 2019 roku w Markach, podczas uroczystej gali w ramach Konwentu Kobiet SZMINKA 2019, którego organizatorem jest Fundacja Marecki Klub Kobiet z Pasją.

§ 10. Regulamin konkursu udostępniony jest w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej www.marki.pl   .

 

Załącznik nr 1do Regulaminu

konkursu „KOBIETA Z MARKĄ 2019”

Nominacja do tytułu

„KOBIETA Z MARKĄ 2019”

w kategorii

……………………………………………….


Dane dotyczące kandydatki

Imię i nazwisko kandydatki:

Miejsce zamieszkania:

Dane kontaktowe (telefon, e-mail)

Miejsce pracy, działalności społecznej, nauki:

Uzasadnienie zgłoszenia (osiągnięcia kandydatki, opis działalności):

 

 

 

 

 

Dane dotyczące zgłaszającego

(nazwa wnioskodawcy, adres, telefon, fax, e-mail)

Data, pieczątka i podpis osoby zgłaszającej

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w zgłoszeniu dla potrzeb konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.). Potwierdzam własnoręcznym podpisem wiarygodność przekazanych informacji.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

konkursu „KOBIETA Z MARKĄ 2019”

POTWIERDZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE „KOBIETA Z MARKĄ 2019”

Imię i nazwisko kandydatki:…………………………………………………….

Adres zamieszkania:………………………………………………………………..

Telefon:……………………………………………………………………………………

e-mail:……………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do konkursu „KOBIETA Z MARKĄ 2019”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb przyznania nagrody w konkursie zgodnie Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.). Potwierdzam własnoręcznym podpisem wiarygodność przekazanych informacji.      

………………………………                 ……………………………….

Miejscowość, data                              Podpis osoby uprawnionej

WPZ
16 stycznia 2019, godz. 14:35
#Miasto #Organizacje pozarządowe

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry