bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zarządzenie Burmistrza

Ogłaszamy wyniki konkursu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.055.2019 BURMISTRZA MIASTA MARKI
z dnia 11 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r


Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) oraz art.13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 16 oraz art.15 ust. 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz § 7, w związku z § 9 ust. 9 Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019, stanowiącego załącznik do Uchwały nr LXVII/607/2018 Rady Miasta Marki z dnia 17 października 2018 roku w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

§ 1.

Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r., ogłoszonego Zarządzeniem nr 0050.037.2019 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 lutego 2019 r.

§ 2.

1. Treść ogłoszenia o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

2. Treść ogłoszenia podlega opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Marki.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
Burmistrz Miasta Marki
Jacek Orych
 

WPZ
11 kwietnia 2019, godz. 15:56
#Miasto

Załączniki:

00500552019.pdf

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry