bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Informacja dla przedsiębiorców

Druga rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Marki przypomina Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że w dniu 31 maja 2019 roku upływa termin dokonania drugiej raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (art.111 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – t.j. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.).
 

Zgodnie z brzmieniem art. 18 ust.12 pkt 5 cyt. ustawy zezwolenie wygasa w przypadku niedopełnienia w terminie m.in.

- dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.

W przypadku niedokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń alkoholowych do 31 maja 2019 roku przedsiębiorca w terminie 30 dni od tego dnia może dokonać stosownej opłaty wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty podstawowej.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w art. 18 ust.12 pkt 5 ustawy, tj. z powodu niedokonania kolejnej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w danym roku, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Opłat można dokonać:

- w ratuszu za pomocą karty płatniczej (terminal w kancelarii - pokój nr 13)

- w WBS Bank O/Marki, al. marsz. J. Piłsudskiego 95 (budynek Urzędu Miasta) od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00 

- wpłacając na konto Gminy Miasto Marki nr: 91 8015 0004 0195 6412 2021 0001 lub Urzędu Miasta Marki nr: 24 8015 0004 0190 5915 2021 0004 .

W terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, przedsiębiorca jest zobowiązany okazać przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży w napoje alkoholowe, odpowiedni dowód potwierdzający dokonanie opłaty.

 

 

 

 

UM
15 maja 2019, godz. 15:02
#Poradnik Przedsiębiorcy #Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry