bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zarządzenie Burmistrza Miasta Marki

Unieważnienie konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w przedmiocie opieki paliatywnej

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA MARKI z dnia 8 sierpnia 2019 r.
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.
„Program Polityki Zdrowotnej Gminy Miasto Marki na lata 2019–2021 w przedmiocie opieki
paliatywnej dla mieszkańców Gminy Miasto Marki”.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) w związku z art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373) oraz Zarządzeniem Nr 0050.101.2019 Burmistrza Miasta Marki z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program Polityki Zdrowotnej Gminy Miasto Marki na lata 2019–2021 w przedmiocie opieki paliatywnej dla mieszkańców Gminy Miasto Marki” oraz powołania Komisji konkursowej do wyboru ofert, zarządzam się, co następuje:
§ 1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program Polityki Zdrowotnej Gminy Miasto Marki na lata 2019–2021 w przedmiocie opieki paliatywnej dla mieszkańców Gminy Miasto Marki” ogłoszony Zarządzeniem Nr 0050.101.2019 Burmistrza Miasta Marki z dnia 22 lipca 2019 roku z powodu niewpłynięcia żadnej oferty.
§ 2. Treść ogłoszenia podlega opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Marki, w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Marki.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta Marki
Jacek Orych
 

WPZ
8 sierpnia 2019, godz. 15:18
#Miasto #Zdrowie

Załączniki:

00501162019.pdf

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry