bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

PSZOK - nowy regulamin

Eliminujemy możliwość korzystania z punktu przy Dużej przez osoby nieuczciwe.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Zarządzenie Nr 0050.114.2019 Burmistrza Miasta Marki z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Markach.

Zgodnie z powyższym Zarządzeniem, Korzystający z PSZOK zobowiązany jest okazać na żądanie obsługi PSZOK dokument potwierdzający wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Marki, nie starszy niż sprzed trzech miesięcy poprzedzających miesiąc dostarczenia odpadów.

Obsługa PSZOK ma prawo do żądania od Korzystających z PSZOK okazania dokumentów opisanych powyżej, odmowy przyjęcia odpadów dostarczonych niezgodnie z regulaminem, prowadzenia ewidencji w postaci: adresu nieruchomości Korzystającego, z którego dostarczane są do PSZOK odpady budowlane (w tym gruz).

Powyższe działania mają na celu wyeliminowanie nieuczciwych osób korzystających z naszego PSZOK, a przywożących odpady spoza Marek.

Do PSZOK mogą być dostarczane wyłącznie odpady gromadzone w sposób selektywny pochodzące z zamieszkałych nieruchomości z terenu miasta Marki oraz właściwie zabezpieczone.

Teren PSZOK znajduje się pod stałym monitoringiem wizyjnym w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony oraz porządku, w tym bezpieczeństwa obsługi PSZOK i Korzystających.

Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów z działalności gospodarczej.

PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Marki z siedzibą w Markach (05-270) al. Marsz. J. Piłsudskiego 95,

2) Administrator danych osobowych wyznaczyłInspektora Ochrony Danych, z którymw sprawach dotyczących danych osobowych możnasiękontaktować za pośrednictwem adresu mailowego: iod@marki.pl,

3) celem przetwarzania danych osobowych Korzystającego jest realizacja obowiązków prawnych ciążącychna Administratorze danych osobowych wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a dane osobowe przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6r ust. 2d i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

4) dane osobowe Korzystającego nie będą przekazywane do państw trzecich i nie będąudostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotów przetwarzających dane w imieniu Administratora danych osobowych,

5) dane osobowe Korzystającego przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w lit. c oraz w okresie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją celu ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,

6) Korzystającemuprzysługuje prawo żądaniadostępu do treści swoich danych osobowych,

7) Korzystający ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa,

8) obowiązek podania przez Korzystającego danych osobowych wynika z ustawy z dnia 13 września1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

9) dane osobowe Korzystającego nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

WOŚ
12 sierpnia 2019, godz. 08:34
#Środowisko

Załączniki:

px_00501142019.pdf

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry