bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Ponawiamy konkurs z zakresu programów zdrowotnych

Zapraszamy do składania ofert w przedmiocie opieki paliatywnej dla mieszkańców miasta Marki

Cała treść zarządzenia do pobrania TUTAJ.

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2019
BURMISTRZA MIASTA MARKI
z dnia 9 sierpnia 2019 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej
pn.„Program Polityki Zdrowotnej Gminy Miasto Marki na lata 2019–2021 w przedmiocie opieki
paliatywnej dla mieszkańców Gminy Miasto Marki” oraz powołania Komisji konkursowej do wyboru ofert, na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.#), art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, poz. 2219, Dz. U. z 2019 r.poz. 492, poz. 730 i poz. 952) oraz Uchwałą Nr V/47/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie
przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej Gminy Miasto Marki na lata 2019–2021 w przedmiocie opieki paliatywnej dla mieszkańców Gminy Miasto Marki (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2832) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program Polityki Zdrowotnej Gminy Miasto Marki na lata 2019–2021 w przedmiocie opieki paliatywnej dla mieszkańców Gminy Miasto Marki”, zwanego dalej „Programem”.
2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
§ 2. Ustala się:
1) regulamin organizowania konkursu ofert na realizację Programu w brzmieniu określonym z załączniku nr 2 do Zarządzenia,
2) szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację Programu w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do Zarządzenia,
3) treść formularza ofertowego na realizację Programu w brzmieniu określonym w załączniku
nr 4 do Zarządzenia,
4) treść oświadczenia oferenta oraz wzór umowy na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program Polityki Zdrowotnej Gminy Miasto Marki na lata 2019–2021 w przedmiocie opieki paliatywnej dla mieszkańców Gminy Miasto Marki”, w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do Zarządzenia.
§ 3. 1. Powołuje się Komisję konkursową zwaną dalej „Komisją” do opiniowania ofert wniesionych w ramach konkursu, o którym mowa w § 1 ust. 1, w składzie:
1) Przewodniczący – Weronika Kośniewska – Naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia,
2) Członkowie:
a) Ewa Czarkowska – Główny Specjalista w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia,
b) Ada Gajek – Pomoc Administracyjna w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia,
c) Katarzyna Popiół – Inspektor w Wydziale Finansowo – Budżetowym.
2. Komisja może zaprosić do udziału w jej pracach z głosem doradczym inne osoby, których obecność jest niezbędna.
3. Oferentami nie mogą być osoby wchodzące w skład Komisji.
4. Osoby wchodzące w skład Komisji podlegają wyłączeniu od udziału w pracach Komisji, w przypadku:
1) gdy oferentem jest małżonek, krewny powinowaty do drugiego stopnia, bądź osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
2) gdy oferentem jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej lub jakiejkolwiek zależności.
Id: E37635AA-C314-41FE-9A34-588287484D1B. Podpisany Strona 1
5. Komisja rozwiązuje się po rozstrzygnięciu konkursu ofert
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Marki
Jacek Orych
 

 

WPZ
13 sierpnia 2019, godz. 08:30
#Miasto #Organizacje pozarządowe #Zdrowie

Załączniki:

00501172019.pdf

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry