bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Jak zagłosować korespondencyjnie?

Vademecum ostrożnego wyborcy

W tegorocznym wyborach prezydenckich będziemy mogli głosować w tradycyjny lub – z uwagi na epidemię – w sposób korespondencyjny. Przygotowaliśmy dla Państwa informację, jak skorzystać z tej drugiej opcji.

Pierwszy krok – składamy wniosek, pamiętamy o terminach

Zamiar głosowania korespondencyjnego (formularz w załączniku poniżej) powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie (w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców), najpóźniej do 16 czerwca 2020 r. Są od tej reguły wyjątki.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 23 czerwca 2020 r.

Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do 26 czerwca 2020 r.

Uwaga! Decydując się na głosowania korespondencyjne otrzymamy odpowiednie pakiety również w przypadku, gdyby potrzebna była druga tura głosowania.

Jeśli chcemy głosować w sposób korespondencyjny, zgłoszenia możemy dokonać ustnie (osobiście w urzędzie gminy), pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP (uwaga - zwykły e-mail nie wystarczy).

Zgłoszenie powinno zawierać:

1) nazwisko i imię (imiona);

2) imię ojca;

3) datę urodzenia;

4) numer ewidencyjny PESEL wyborcy;

5) wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy;

6) wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).

Krok drugi – odbieramy pakiet

Wyborca, który głosuje w Markach, nie później niż do 23 czerwca 2020 r. otrzyma pakiet wyborczy. Natomiast wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania  korespondencyjnego zgłosił po 17 czerwca 2020 r., otrzyma pakiet wyborczy nie później niż do 26 czerwca 2020 r.

Urząd gminy prześle pakiet wyborczy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Doręczenie pakietu wyborczego jest dokonywane przez zespół złożony z  co najmniej dwóch pracowników Poczty Polskiej, bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy. Po doręczeniu pakietu do skrzynki za pakiet odpowiada użytkownik skrzynki. W przypadku braku oddawczej skrzynki pocztowej albo w przypadku, gdy oddawcza skrzynka pocztowa uniemożliwia doręczenie pakietu wyborczego, zespół wystawi zawiadomienie o możliwości odbioru pakietu wyborczego we właściwej dla danego adresu placówce pocztowej. Zawiadomienie zostanie pozostawione w drzwiach mieszkania wyborcy. Będzie ono zawierało informację o adresie właściwej placówki pocztowej oraz informację od kiedy i w jakich godzinach można odebrać pakiet wyborczy. Wyborca może odebrać pakiet wyborczy w terminie nie dłuższym niż jeden dzień od dnia pozostawienia zawiadomienia. Pakiet wyborczy może być również doręczony do wyborcy przez upoważnionego pracownika urzędu gminy. Wyborca może także osobiście odebrać pakiet wyborczy w urzędzie gminy, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego. Wyborcy podlegającemu obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych pakiet wyborczy zostanie doręczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.

Krok trzeci – głosujemy korespondencyjnie

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą:

1) koperta zwrotna;

2) karta do głosowania;

3) koperta na kartę do głosowania;

4) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;

5) instrukcja głosowania korespondencyjnego.

Do pakietu wyborczego dołączona będzie także nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a, jeżeli wyborca niepełnosprawny zażądał jej przesłania.

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Po oddaniu głosu, kartę do głosowania należy umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej. Na kopercie zwrotnej umieszczony musi być adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej. Na formularzu oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu umieszczone muszą być dane wyborcy:

1) imię i nazwisko;

2) numer ewidencyjny PESEL;

3) własnoręczny podpis.

Wyborca musi upewnić się, że wszystkie wskazane wyżej dane umieszczone zostały na formularzu oświadczenia.

Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem obwodowej komisji wyborczej). Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej, niewypełnienie go lub niepodpisanie spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną zawierającą:

1) zaklejoną kopertę z kartą do głosowania;

2) wypełnione i podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu należy zakleić i najpóźniej 26 czerwca 2020 r. wrzucić do:

- znajdującej się na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy, nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej,

- osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu).

Wyborca może w dniu wyborów, do czasu zakończenia głosowania, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.

TM
8 czerwca 2020, godz. 09:35
#Koronawirus

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry