bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zgłaszajcie projekty rewitalizacyjne!

Na Państwa propozycje czekamy do 15 września 2020 r.

Burmistrz Miasta Marki zaprasza wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, spółdzielni i zarządców nieruchomości, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki oświaty, kultury i zdrowia, instytucje pomocy i integracji społecznej oraz innych zainteresowanych z obszarów rewitalizacji Miasta Marki, do zgłaszania własnych projektów i przedsięwzięć, jako propozycji zadań do ujęcia w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Marki.

Miasto Marki, tworząc założenia Gminnego Programu Rewitalizacji, przystępuje do kolejnego etapu prac. Po wyznaczeniu obszarów rewitalizacji i przygotowaniu pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji, kolejnym etapem jest zbieranie pomysłów dla projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.  W naszym mieście przedsięwzięcia na obszarach kryzysowych realizowane będą co do zasady w sposób kompleksowy tzn. łączący sferę społeczną, gospodarczą, infrastrukturalną i środowiskową - tak, aby w sposób skoordynowany wyprowadzać obszary zdegradowane z kryzysu oraz podnieść jakość życia osób zamieszkujących na powyższych obszarach.

Działania podejmowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji podniosą jakość życia mieszkańców, zwiększą szanse na zatrudnienie, poprawią ład przestrzenny, wzmocnią poczucia bezpieczeństwa oraz pozytywnie zmienią wizerunek obszarów poddanych rewitalizacji. Miejsca te staną się przyjazne dla lokalnej społeczności. Ujęcie projektu rewitalizacyjnego w Gminnym Programie Rewitalizacji wnosi wkład w działania na rzecz społeczności miasta, ale również otwiera ścieżki dostępu uprawnionym beneficjentom do pozyskania środków zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych. Ważne jest również zdiagnozowanie potencjałów pomysłów i możliwości realizacyjnych, istniejących nie tylko w instytucjach publicznych, ale również prywatnych, w tym organizacjach pozarządowych.

Zgłoszenia projektów należy dokonać na karcie projektu dostępnej poniżej w materiałach do pobrania. Wypełnioną kartę projektu rewitalizacyjnego należy dostarczyć w terminie od 2 lipca do 15 września 2020 roku osobiście lub przesłać pocztą na adres: Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 (kancelaria) oraz przesłać w wersji elektronicznej (edytowalnej) na adres: anna.kozikowska@marki.pl

Zachęcamy do zapoznania się z projektem pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji.  Diagnoza opracowana została w oparciu o szeroki zakres danych analitycznych i w oparciu  o konsultacje i badania społeczne z mieszkańcami obszaru rewitalizacji. Warto jeszcze podkreślić, iż nie jest to materiał zamknięty, stanowi natomiast punkt wyjście do definiowania założeń programu.

Zachęcamy do zapoznania się również z prezentacją na temat sposobu i zasad tworzenia propozycji projektów  i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Więcej informacji na temat aktualnego stanu prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji uzyskacie Państwo od  Pani Anny Kozikowskiej, Głównego Specjalisty w Wydziale Planowania i Rozwoju (nr tel.: 22 781 10 03 wew. 360, e-mail: anna.kozikowska@marki.pl) .

 

Tomasz Jakóbczak
25 sierpnia 2020, godz. 08:00
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry