bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Obowiązki informacyjne

zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Szanowni Państwo,

przypominamy, że zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1895 ze zm.), zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do przekazania wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informacji zawierającej:

  1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby zbierającego zużyty sprzęt;
  2. adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, z wyłączeniem punktów sprzedaży sprzętu oraz punktów serwisowych.

W przypadku zmiany danych zawartych w informacji, o której mowa w ust. 1, zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do poinformowania o tym wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zmiany.

Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do poinformowania wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej, o zakończeniu działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia trwałego zaprzestania jej wykonywania.

WOŚ
20 sierpnia 2020, godz. 10:37
#Środowisko

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry