bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Dotacje na wymianę kotłów w 2020 roku

Przyjmujemy wnioski o dofinansowanie (dotację celową) na wymianę pieca.

Dotacja celowa wypłacana jest po całkowitym zrealizowaniu i rozliczeniu zadania przez Wnioskodawcę oraz po dokonaniu odbioru końcowego zadania przez Dotującego.

Wysokość dotacji celowej wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych na realizację jednego zadania jednak nie więcej niż 7 500,00 zł brutto.

Dofinansowanie przyznawane jest jednorazowo:

 1. po całkowitym zrealizowaniu inwestycji,
 2. złożeniu w Urzędzie Miasta Marki dokumentów do rozliczenia dofinansowania,
 3. dokonaniu odbioru końcowego inwestycji przez Gminę.

O udzielenie dotacji celowej może ubiegać się Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1.  jest właścicielem lub posiada inny tytuł prawny do władania nieruchomością, na której zamierza zrealizować zadanie,
 2. dokona zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne na nieruchomości zlokalizowanej na terenie Miasta Marki na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,
 3. nie posiada zainstalowanego drugiego źródła ciepła ogrzewającego tę samą powierzchnię użytkową (z wyjątkiem kominków opalanych drewnem),
 4. nieruchomość, na której ma być dokonana zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne w ramach zadania, musi w dniu zawarcia umowy posiadać wykonane przyłącze do istniejącej sieci gazowej (w przypadku montowania nowego źródła ogrzewania opalanego gazem).

Dotacja celowa udzielana jest jednorazowo na realizację jednego zadania na dany budynek bez względu na ilość dokonanych zmian sposobu ogrzewania lub zmianę właściciela.

Do kosztów kwalifikowanych dotacji celowej zalicza się:

 1. koszt demontażu pieca lub kotła centralnego ogrzewania (c.o.) na paliwo stałe,
 2. koszt zakupu nowego źródła ogrzewania, w tym zakup zasobnika ciepłej wody użytkowej,
 3. koszt montażu nowego źródła ogrzewania wraz z montażem zasobnika ciepłej wody użytkowej,
 4. koszt wykonania lub modernizacji instalacji związanej z nowym źródłem ogrzewania, wyłącznie w miejscu montażu nowego źródła ogrzewania (m.in. podłączenie, dostosowanie do istniejącej sieci c.o., gazowej, wodnej – w przypadku montażu zasobnika ciepłej wody użytkowej),
 5. koszt modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania (w tym zakup oraz montaż nowego komina oraz elementów z nim związanych),
 6. koszt zakupu automatyki wewnętrznej i zewnętrznej służącej do obsługi nowego źródła ogrzewania.

Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się kosztów związanych:

 1. ze sporządzeniem dokumentacji w ramach przygotowania zadania (projekt budowlano-wykonawczy przyłącza lub montażu instalacji),
 2. z zakupem przenośnych źródeł ciepła (tj. dmuchawy, przenośne grzejniki olejowe, elektryczne, itp.) i innych niestanowiących stałego wyposażenia lokalu lub budynku,
 3. z zaopatrzeniem nowo powstających obiektów w ekologiczne źródła ciepła,
 4. ze zmianą lub modernizacją istniejącego już ogrzewania ekologicznego (w tym również na korzyść ogrzewania niskoemisyjnego) oraz w budynkach i mieszkaniach posiadających dwa źródła ogrzewania w tym jedno ekologiczne,
 5. z budową zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych i gazowych,
 6. z zakupem grzejników,
 7. z wymianą istniejącej instalacji do rozprowadzenia po budynku c.o., poza pracami związanymi z rozprowadzeniem, dostosowaniem instalacji c.o. w miejscu montażu nowego źródła ogrzewania;
 8. z wybudowaniem przyłącza do sieci gazowej,
 9. z rozruchem technologicznym instalacji i urządzeń,
 10. z kosztem nadzoru nad realizacją instalacji,
 11. z robotami budowlanymi, wykończeniowymi, które nie są związane bezpośrednio z zakresem umowy,
 12. innych, niewymienionych w pkt 1-11.

Dotacją celową objęte są tylko takie urządzenia, które zostały wykonane fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy.

Wniosek o udzielenie dotacji winien spełniać następujące warunki formalne:

 1. być złożony na właściwym formularzu,
 2. mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje,
 3. być opatrzony podpisem Wnioskodawcy,
 4. mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki.

Dotacja celowa udzielana Wnioskodawcom będącym przedsiębiorcami stanowi pomoc de minimis i jest udzielana pod warunkiem:

1) spełnienia przez Wnioskodawcę wymagań określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 str. 1);

2) przedstawienia przez Wnioskodawcę wraz z wnioskiem odpowiednio:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

b) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U.Nr 53 poz. 311 z późn. zm.).

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z regulaminem przyznawania dotacji oraz wszelkimi warunkami i wymaganymi dokumentami.

WOŚ
1 września 2020, godz. 15:03
#Środowisko

Załączniki:

xxiii3052020.pdf

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry