bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Badminton dla wszystkich

WWL Badminton Club złożył wniosek o mały grant

W dniu 27 września  2021 r. w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła do Urzędu Miasta Marki oferta Klubu Sportowego WWL Badminton Club dotycząca realizacji zadania publicznego pt. „Badminton dla wszystkich – aktywowanie dorosłych mieszkańców Marek do uprawiania sporu amatorskiego” –  zajęcia z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Całkowity koszt zadania to 9 460,00 zł, z tego z dotacji 6 780,00 zł.

Każdy, w terminie do 15 października br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 lub korzystając z drogi elektronicznej (e-PUAP). Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać u Pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Pełna treść wniosku do pobrania w załączeniu.

CAF3/NGO
8 października 2021, godz. 10:39
#Sport #Organizacje pozarządowe #CAF 3

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry