facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zaproszenie dla NGO do konsultacji

opubl.:6 października 2017, godz. 13:04
tagi:organizacje pozarządowe, Burmistrz, Rada Miasta, Urząd Miasta

Paracujemy nad rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.

Burmistrz Miasta Marki zaprasza wszystkie działające na terenie Miasta organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Marki w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018””.

Treść projektu uchwały, załączniki do uchwały, uzasadnienie projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się w linku (TUTAJ) oraz są dostępne bezpośrednio w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia UM Marki. Konsultacje odbywać się będą do 16 października 2017 roku.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2017 roku do kancelarii Urzędu Miasta Marki, Al.Marsz. J. Piłsudskiego 95 (pokój nr 13) lub przesłać na adres poczty elektronicznej: promocja@marki.pl.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, w tym także ich pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć oświadczenie o uprawnieniu do reprezentowania organizacji pożytku publicznego.

Za termin złożenia uwag i wniosków uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki lub wpływu pocztą elektroniczna nadesłanych propozycji na adres e-mail:promocja@marki.pl.

Uwagi i wnioski złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia i bez wzywania do ich uzupełnienia.

 

WPZ

  • fot. 0

 

generowano: 0.0161s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa