facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zarządzenie Nr 0050.177.2017

opubl.:9 listopada 2017, godz. 14:36
tagi:organizacje pozarządowe, komunikaty

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla NGO

Zarządzenie Nr 0050.177.2017

Burmistrza Miasta Marki

z dnia 8 listopada 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446. z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1817) oraz załącznikiem do uchwały Nr XXXVI/254/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2016 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Marki w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządza się co następuje:

§1

Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka określonego w załączniku do Zarządzeniu Nr 0050.147.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

§ 2

  1. Treść ogłoszenia o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
  2. Treść ogłoszenia podlega opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Marki.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia

Nr 0050.177.2017

Burmistrza Miasta Marki

z dnia 8 listopada 2017  roku

 

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

Burmistrz Miasta Marki ogłasza wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka:

  1. Na zadanie z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w terminie wpłynęła jedna oferta:

 

Lp.

Nazwa wnioskodawcy

Adres wnioskodawcy

Nazwa zadania

1

Fundacja Zielone Pojęcie

ul. Sienna 89 lok. 54

00-815 Warszawa

Marecka Szkoła Rodzenia

 

  1. Oferta złożona przez Fundację Zielone Pojęcie spełniła wymogi formalne i została dopuszczona do dalszej procedury konkursowej.
  2. Pozytywnie rozpatrzona oferta wraz z wysokością dofinansowania:

 

Lp.

Nazwa wnioskodawcy

Adres wnioskodawcy

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

1

Fundacja Zielone Pojęcie

ul. Sienna 89 lok. 54

00-815 Warszawa

Marecka Szkoła Rodzenia

10 520 zł

 

 

Razem:

10 520 zł

 

 

WPZ

  • fot. 0

 

generowano: 0.0135s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa