facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

3 edycja konkursu "Kobieta z Marką"

opubl.:9 lutego 2018, godz. 14:44
tagi:organizacje pozarządowe, Burmistrz, komunikaty

Zgłoś swoją kandydatkę do 14 lutego 2018 roku.

Zarządzenie Nr 0050.009.2018
Burmistrza Miasta Marki
z dnia 12.01.2018 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu „KOBIETA Z MARKĄ 2018”

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się konkurs „KOBIETA Z MARKĄ 2018”

§ 2.

Regulamin konkursu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Powołuje się Kapitułę Konkursu w celu wyłonienia laureatek konkursu „KOBIETA Z MARKĄ 2018” spośród nominowanych kandydatek, w składzie:

1.         Pani Anna Marchlik

2.         Pani Magdalena Rogalska-Kusarek

3.         Pan Paweł Pniewski

4.         Pani Emilia Oleksiak

5.         Pan Andrzej Oleksiak

6.         Pan Antoni Widomski

7.         Pani Joanna Piotrowska

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania                                                                                                                      

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.009.2018 r. 

Burmistrza Miasta Marki 

z dnia 12.01.2018 r.

                                                                                                                                             

 

Regulamin konkursu „KOBIETA Z MARKĄ 2018”

I.Postanowienia ogólne

§ 1.

Organizatorem konkursu „KOBIETA Z MARKĄ 2018” jest Burmistrz Miasta Marki.

§ 2.

Celem konkursu „KOBIETA Z MARKĄ 2018” jest wyróżnienie kobiet, które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego Miasta Marki
oraz wspieranie aktywności kobiet z terenu Miasta Marki.

II. Warunki ogólne

§ 3.

 1. Uczestnikami Konkursu mogą zostać kobiety zamieszkałe na terenie Miasta Marki.
 2. Nominacje w konkursie „KOBIETA Z MARKĄ 2018”  mogą być składane przez:

1)      Organizacje pozarządowe

2)      Jednostki samorządu terytorialnego i administracji publicznej

3)      Grupa co najmniej 5 mieszkańców Miasta Marki według, których zgłaszana kandydatka zasługuje na taki tytuł.

 1. Warunkiem dopuszczenia nominacji jest poprawnie wypełniony formularz nominacji stanowiący załącznik 1 do niniejszego Regulaminu dostępny na stronie www. marki.pl
  lub w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Marki.

 III.Zasady przyznawania tytułu

§ 4.

 1. Konkurs odbywa się w 4 kategoriach :

1)      Przedsiębiorczość

2)      Działalność Społeczna

3)      Kultura

4)      Samorząd

       2. Opisy poszczególnych kategorii:

1)      Przedsiębiorczość: kobiety przedsiębiorcze, kreatywne, z sukcesami prowadzące działalność gospodarczą, które wnoszą swój wkład w unowocześnianie i rozwój gospodarczy Miasta Marki;

2)      Działalność Społeczna: kobiety, które angażują się w działalność na rzecz społeczeństwa Miasta Marki, aktywnie działające w organizacjach pozarządowych, realizujące inicjatywy
i programy w zakresie działalności społecznej oraz pomocy społecznej;

3)      Kultura: kobiety kreatywne, realizujące projekty kulturalne, prowadzące działalność kulturalną i edukacyjną, które przyczyniają się do rozwoju i zaangażowania kobiet na polu kultury, korzystając przy tym z różnorodnych form promocji kultury;

4)      Samorząd: kobiety, które aktywnie udzielają się w samorządzie terytorialnym, jako pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, czy też radne.

     3. Jedną kandydatkę można zgłosić w kilku kategoriach pod warunkiem uzupełnienia oddzielnego formularza nominacji wraz z uzasadnieniem dla każdej wybranej kategorii.

 

 IV. Termin i warunki nadsyłania formularzy nominacji

§ 5.

 1. Formularze nominacji można składać osobiście lub przysłać pocztą na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki lub w formie elektronicznej na adres wpr@marki.pl
 2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 lutego 2018 r. decyduje data wpływu zgłoszenia.
 3. Zgłoszenia są weryfikowane przez pracowników Urzędu pod kątem formalnym, a także wyrażenia zgody przez zgłoszone kandydatki do konkursu.
 4. Jeżeli w etapie weryfikacji kandydatka nie potwierdzi gotowości udziału w konkursie, poprzez podpisanie zgody, zgłoszenie pozostaje bez rozpatrzenia.

 V. Kapituła Konkursu

§ 6.

 1. Członków Kapituły Konkursowej powołuje Organizator Konkursu tj. Burmistrz Miasta Marki
 2. Kapitule przewodniczy Przewodniczący Kapituły wybrany przez członków Kapituły Konkursu.

 VI.Tryb przyznawania tytułu

§ 7.

 1. W posiedzeniach Kapituły, oprócz jej członków, mogą brać udział z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Kapituły.
 2. Kapituła ocenia zgłoszenia nominowanych osób, a następnie wskazuje Burmistrzowi Miasta Marki propozycję laureatek w poszczególnych kategoriach.
 3. Kapituła głosuje jawnie i dokonuje wyboru zwykłą większością głosów przy obecności
  co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.
 4. Laureatki poszczególnych kategorii zostaną niezwłocznie poinformowane o przyznanych tytułach.

§ 8.

       1. Tytuł przyznaje Burmistrz Miasta Marki w oparciu o propozycję Kapituły.

      2. Nagrodę główną w konkursie stanowi statuetka w danej kategorii oraz przewidziana
          przez organizatora niespodzianka.

     3. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na gali wręczenia nagród.

 VII. Informacje dodatkowe

§ 9.

Wręczenie nagród odbędzie się 4 marca 2018 roku w Markach, podczas uroczystej gali w ramach Konwentu Kobiet SZMINKA 2018.

§ 10.

Regulamin konkursu udostępniony jest w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej www.marki.plZałącznik do Regulaminu

konkursu „KOBIETA Z MARKĄ 2018”

 

 

Nominacja do tytułu

„KOBIETA Z MARKĄ 2018”

w kategorii

 ……………………………………………….

 


Dane dotyczące kandydatki

Imię i nazwisko kandydatki:

Miejsce zamieszkania:

Dane kontaktowe (telefon, e-mail)

Miejsce pracy, działalności społecznej, nauki:

 

Uzasadnienie zgłoszenia (osiągnięcia kandydatki, opis działalności):

 

 

 

 

 

 

Dane dotyczące zgłaszającego

(nazwa wnioskodawcy, adres, telefon, fax, e-mail)

 

 

Data, pieczątka i podpis osoby zgłaszającej

 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w zgłoszeniu dla potrzeb konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).Potwierdzam własnoręcznym podpisem wiarygodność przekazanych informacji.    

 

 

POTWIERDZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE „KOBIETA Z MARKĄ 2018”

 

Imię i nazwisko kandydatki:…………………………………………………….

Adres zamieszkania:………………………………………………………………..

Telefon:……………………………………………………………………………………

e-mail:……………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do konkursu „KOBIETA Z MARKĄ 2018”.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb przyznania nagrody w konkursie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Potwierdzam własnoręcznym podpisem wiarygodność przekazanych informacji.          

 

Miejscowość, data                                Podpis osoby uprawnionej

 

 Zgłoszenie znajdziesz tu ,

zaś potwierdzenie udziału tu .

 

WPZ

 • fot. 0

 

generowano: 0.0367s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa