facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Dotacje na wymianę pieców

opubl.:9 marca 2018, godz. 08:07
tagi:ochrona środowiska, dotacje, Burmistrz, komunikaty

Wnioski można składać od 12 marca 2018 roku

23 lutego 2018 roku została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Uchwała Nr LVI/475/2018 Rady Miasta Marki z dnia 11 stycznia 2018 roku ws. przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Marki na dofinansowanie zadania polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Marki (Dz.U.Woj.Maz. z 2018 roku poz. 1946).

WNIOSKI

można składać od 12 marca 2018 roku (poniedziałek)

Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest do złożenia kompletnego wniosku o dotację stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami określonymi we wniosku. Wniosek należy złożyć przed zakupem i wymianą istniejącego systemu ogrzewania, wskazując planowany typ urzązenia.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z regulaminem przyznawania dotacji oraz wszelkimi warunkami i wymaganymi dokumentami.
Wysokość dotacji celowej wynosić będzie maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 8.000,00 zł brutto dla budynku mieszkalnego.

Dotacja obejmie wyłącznie trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (w szczególności: węgiel, koks miał, ekogroszek) na ekologiczny:
1) ogrzewanie gazowe,
2) ogrzewanie elektryczne,
3) ogrzewanie olejowe.

Dofinansowanie przyznawane będzie jednorazowo:
1) po całkowitym zrealizowaniu inwestycji,
2) złożeniu w Urzędzie Miasta Marki dokumentów do rozliczenia dofinansowania,
3) dokonaniu odbioru końcowego inwestycji przez Gminę.

O udzielenie dotacji może ubiegać się Wnioskodawca - osoba fizyczna, który spełnia wszystkie warunki wymienione w Regulaminie m.in.:

 • nie posiada zainstalowanego drugiego źródła ciepła ogrzewającego tą samą powierzchnię użytkową,
 • w budynku mieszkalnym, w którym następuje zmiana systemu ogrzewania nie jest prowadzona, jak również nie jest zarejestrowana działalność gospodarcza.

Do kosztów kwalifikowanych dotacji zalicza się:

 • koszty demontażu palenisk na paliwo stałe,
 • koszt zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania,
 • koszt wykonania lub modernizacji instalacji związanej z nowym źródłem ogrzewania,
 • koszt modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania.

Nie przyznaje się dotacji na:

 • dokumentację sporządzoną w ramach przygotowania zadania (projekt budowlano-wykonawczy przyłącza lub montażu instalacji),
 • zakup przenośnych źródeł ciepła (tj. dmuchawy, przenośne grzejniki olejowe, elektryczne itp.) i innych niestanowiących stałego wyposażenia lokalu lub budynku mieszkalnego,
 • zaopatrzenie nowo powstających obiektów w ekologiczne źródła ciepła,
 • zmianę lub modernizację istniejącego już ogrzewania ekologicznego (w tym również na korzyść ogrzewania niskoemisyjnego) oraz w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach posiadających dwa źródła ogrzewania w tym jedno ekologiczne,
 • budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych i gazowych,
 • zakup zasobnika ciepłej wody użytkowej, grzejników oraz wymiany istniejącej instalacji do rozprowadzenia po budynku c.o.,
 • koszt przyłącza do sieci gazowej,
 • rozruch technologiczny instalacji i urządzeń,
 • koszt nadzoru nad realizacją instalacji,
 • roboty budowlane, wykończeniowe, które nie są związane bezpośrednio z zakresem umowy.

Zakres kosztów kwalifikowanych będzie każdorazowo ustalany indywidualnie, w zależności od uwarunkowań i rozwiązań technicznych.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia, w miarę posiadanych środków finansowych przewidzianych na ten cel.
W przypadku wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na dotacje celowe na zadania służące ochronie powietrza w danym roku kalendarzowym, złożone wnioski zostaną rozpatrzone negatywnie. Nie wyklucza to możliwości ubiegania się przez Wnioskodawcę o przyznanie dotacji w kolejnym roku, na zasadach określonych w Regulaminie.


Dofinansowanie przyznawane jest jednorazowo po całowitym zrealizowaniu inwestycji, złożeniu w Urzędzie Miasta Marki dokumentów do rozliczenia dofinansowania, dokonaniu odbioru końcowego inwestycji przez Gminę, w zakresie ustalonym w umowie i rozliczeniu kosztów kwalifikowanych, na zasadach określonych w umowie zawartej z Gminą Miasto Marki przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac i zakupów dotyczących wymiany źródła ciepła w danym budynku.

Prace i zakupy dokonane przed zawarciem umowy z Gminą nie zostaną dofinansowane.

Program wymiany pieców nie dotyczy nieruchomości komunalnych.

Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić udział własnych środków w realizacji zadania.


Więcej informacji:

Urząd Miasta Marki

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

al. Marsz. J. Piłsudskiego 95

05-270 Marki

pokój nr 4

tel. 22/781-10-03 wew. 700

Pobierz PDF(0.4MB)

WOŚ

 • fot. 0
 • fot. 4
 • fot. 5
 • fot. 6
 • fot. 7

 

generowano: 0.0142s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa