facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Jeszcze masz czas na zgłoszenie

opubl.:9 kwietnia 2018, godz. 08:43
tagi:Burmistrz, komunikaty, sport rekreacja, komunikacja, bezpieczeństwo, inwestycje

Szukamy nazwy systemu roweru miejskiego w Markach.

Zarządzenie Nr 0050.039.2018
Burmistrza Miasta Marki
z dnia 9 marca 2018 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na nazwę systemu roweru miejskiego w Gminie Miasto Marki

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 1 i 3  ust.1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1

Ogłasza się konkurs na nazwę systemu roweru miejskiego w Gminie Miasto Marki.

§2

 Regulamin konkursu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Powołuje się Komisję Konkursową w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu na nazwę „Systemu roweru miejskiego w Gminie Miasto Marki” spośród zgłoszonych nazw, w składzie:

  1. Przewodniczący - Pan Dariusz Pietrucha – Zastępca Burmistrza,
  2. Członek - Emilia Oleksiak – Naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia,
  3. Członek - Małgorzata Czerwińska – Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju,
  4. Członek - Tadeusz Markiewicz – pracownik Urzędu Miasta Marki,
  5. Członek - Beata Sawoń – Prezes Fundacji „Marecki Klub Kobiet z Pasją”,
  6. Członek - Wojciech Salak – mieszkaniec Marek,
  7. Członek - Łukasz Osiński – mieszkaniec Marek.

§4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                       Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.039.2018

Burmistrza Miasta Marki

z dnia 9 marca 2018 r.


Regulamin konkursu na nazwę systemu roweru miejskiego

w Gminie Miasto Marki

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na nazwę systemu roweru miejskiego, zwanego dalej „konkursem”, jest Gmina Miasto Marki, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Niniejszy Regulamin  określa zasady organizacji i przebiegu konkursu.

3. Wszelkich informacji na temat konkursu z ramienia Organizatora udziela: Ada Gajek, tel. (22) 781 10 03 wew. 205, e-mail: ada.gajek@marki.pl;

4. Przedmiotowy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 88).

5. Uczestnikiem konkursu jest osoba, która w trakcie trwania konkursu zaakceptuje Regulamin konkursu, wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a następnie prześle autorską nazwę system roweru miejskiego.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

§ 2.

Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej nazwy dla systemu rowerowego oraz rozpoczęcie działań promujących przedsięwzięcie. Aktywizacja, mobilizacja i pobudzenie zaangażowania mieszkańców Gminy Miasto Marki poprzez możliwość uczestniczenia w budowaniu tożsamości mieszkańców. Nazwa  będzie wykorzystywana podczas działań informacyjno-promocyjnych miasta Marki.

§ 3.

Zadanie konkursowe

Zadaniem konkursowym jest wymyślenie kreatywnej i adekwatnej nazwy dla systemu roweru miejskiego. Nazwa powinna oddawać charakter i wizję miasta oraz odnosić się do idei roweru miejskiego, musi być oryginalna, krótka i łatwa do zapamiętania. Powinna zawierać się w nie więcej niż trzech słowach. Nazwa nie może naruszać prawo osób trzecich.

§ 4.

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs kierowany jest do mieszkańców Marek, którzy w dniu ogłoszenia konkursu mają ukończone 13 lat. W przypadku zgłoszenia przez osobę niepełnoletnią, dodatkowo dane kontaktowe przesłać powinien opiekun prawny/rodzic uczestnika konkursu, załączając jednocześnie zgodę na wykorzystanie przez Organizatora nazwy dla systemu roweru miejskiego wymyślonej przez niepełnoletniego. Za mieszkańca miasta uznaje się osobę stale zamieszkującą w Markach. Uczestnicy konkursu zobowiązują się do złożenia w tym zakresie prawdziwych oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

3. Do wzięcia udziału w konkursie konieczne jest przesłanie zgłoszenia pocztą tradycyjną, z dopiskiem na kopercie “Konkurs na nazwę systemu roweru miejskiego”, na adres Urząd Miasta Marki Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki lub e-mailem na adres:rower@marki.pl. Decyduje data skutecznego dostarczenia do adresata. Termin składania zgłoszeń mija 13 kwietnia 2018 roku, o północy.

4. Zgłoszenia konkursowe to formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu
 z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Zgłoszenia dostarczone po terminie, o którym mowa w ust. 3, nie będą podlegały ocenie.

6. Koszty dostarczenia zgłoszenia ponoszą uczestnicy konkursu.

7. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie nazwy konkursowe. Jeżeli do konkursu zostaną zgłoszone identyczne nazwy, komisja konkursowa bierze pod uwagę nazwę, która wcześniej została przesłana na adres Organizatora.

8. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

§ 5.

Ocena i wybór nazwy

1. Nazwa systemu  będzie oceniana przez Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją”, powołaną przez Organizatora, w skład której będzie wchodzić 7 osób, w tym Przewodniczący. W skład Komisji wejdzie: czterech pracowników Urzędu Miasta Marki oraz trzech mieszkańców Marek.

2. Nazwa będzie oceniana pod względem:

1) artystycznym,

2) innowacyjności,

3) funkcjonalności językowej (inne wersje językowe),

4) spójności z wizerunkiem miasta,

- przy czym w każdym z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać od 0 do 25 punktów.

3. Konkurs wygra nazwa, która uzyska największą łączną liczbę punktów.

4. Z pracy Komisji zostanie sporządzony protokół.

5. Komisja Konkursowa w sposób arbitralny oceni i wybierze zwycięską nazwę, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, oryginalność nazwy, tj. jego poziom artystyczny, kreatywność, pomysłowość. Komisja głosuje jawnie i dokonuje wyboru zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

6. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową mają charakter ostateczny. Nie będą one podlegały reklamacjom ani skargom.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej  w terminie do 30 dni od daty zakończenia konkursu.

8. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.marki.pl.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do podania do publicznej wiadomości imienia i nazwiska Laureata konkursu.

10. W posiedzeniach Komisji Konkursowej, oprócz jej członków, mogą brać udział z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji.

§ 6.

Nagroda

1. W przypadku rozstrzygnięcia Konkursu Komisja przyzna jedną nagrodę rzeczową w postaci roweru.

2. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy konkursu po zawarciu umowy, o której mowa w § 7 ust. 1. Nagroda zostanie wręczona w dniu 9 czerwca 2018 roku podczas Dni Marek na Stadionie Miejskim przy ulicy Wspólnej 12.

3. Przychód uczestnika uzyskany z tytułu otrzymanej nagrody podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Zwycięzca konkursu jest zobowiązany do podania niezbędnych danych do wystawienia PIT 8C.

4. O terminie i sposobie wręczenia nagrody zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie i mailowo.

§ 7.

Postanowienia dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych do wybranej nazwy

1. Zwycięzca konkursu zawrze z Organizatorem umowę, na podstawie której, w zamian za nagrodę, przeniesie na Organizatora, na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania nazwą zgodnie  z art. 64 ustawy z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880), oraz zezwoli Organizatorowi na korzystanie i rozporządzanie nad opracowaniami nazwy. Ponadto, zwycięzca konkursu wyrazi zgodę na zezwalanie przez Organizatora podmiotom trzecim na wykonywanie przez te podmioty praw zależnych w powyższym zakresie.

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nazwy, obejmuje następujące pola eksploatacji:

1) utrwalanie,

2) zwielokrotnianie przy zastosowaniu technik drukarskich, komputerowych i cyfrowych,

3) wprowadzanie do pamięci komputera,

4) wprowadzanie do obrotu,

5) najem i użyczenie,

6) publiczne wyświetlanie, wystawianie, odtwarzanie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3. Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu Organizator nabywa prawo własności do nazwy oraz jej swobodnej modyfikacji, zamiany oraz łączenia z innymi nazwami czy hasłami.

4. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania względem Organizatora roszczeń o naruszenie autorskich praw majątkowych do nazwy.

5. Nadesłanie lub dostarczenie nazwy systemu przez uczestnika konkursu drogą mailową na adres wskazany przez Organizatora lub dostarczenie osobiście, jest jednoczesnym oświadczeniem, że nazwa jest autorstwa uczestnika, a prawo do rozporządzania nią nie jest w żaden sposób ograniczone. Dodatkowo nadesłanie lub dostarczenie nazwy przez uczestnika jest jednoczesnym oświadczeniem, że nazwa ta nie narusza praw wyłącznych oraz prawnie chronionych interesów lub dóbr osób trzecich.

6. Zwycięzca konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby nazwa naruszała prawa osób trzecich.

7. Szczegółowy zakres dotyczący przeniesienia praw autorskich oraz majątkowych do nazwy określi umowa, o której mowa w ust. 1.

§ 8.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest Organizator.

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, w celach związanych z konkursem, to jest jego organizacją, przeprowadzaniem oraz sprawozdawczością podatkową i księgową.

3. Dane uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 922 z późn. zm.)

4. Uczestnikowi, którego dane osobowe będą przetwarzane przez administratora przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania i aktualizacji.

§ 9.

Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega możliwość zakończenia  konkursu bez jego rozstrzygnięcia. Informacja o zakończeniu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora.

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu

na nazwę systemu roweru miejskiego miasta Marki

KONKURS NA NAZWĘ SYSTEMU ROWERU MIEJSKIEGO MIASTA MARKI

ZGŁOSZENIE KONKURSOWE

Dane osobowe uczestnika konkursu*

Imię i nazwisko autora

……………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich)

……………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania /siedziba……………………………………………        

Adres do korespondencji…………………………………………………

Numer telefonu kontaktowego ………………...…………………………

e-mail: ……………………………………………………………………

PROPONOWANA NAZWA: ………………………………………………….

Oświadczam, że:

1) jestem autorem zgłoszonej pracy konkursowej – nazwy systemu roweru miejskiego w Markach,

2) praca konkursowa w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa.

3) wyrażam zgodę w udziale w konkursie za zasadach opisanych z Regulaminie konkursu na nazwę systemu roweru miejskiego w Gminie Miasto Marki i przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej na rzecz Gminy Miasto Marki

……………………………………….. podpis autora

……………………………………….. podpis rodzica /opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora konkursu na hasło promocyjne dla miasta Marki dla celów z nim związanych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz na ich opublikowanie w przypadku zdobycia nagrody w konkursie.

………………………………………podpis autora

………………………………………podpis rodzica / opiekuna prawnego

 

Tutaj znjadziesz wersję elektroniczą zgłoszenia - wypełnij i wyślij na adres: rower@marki.pl 

 http://www.marki.pl/www/pliki/zazznccznik_1wers_ost.doc

 

 

 

WPZ

  • fot. 0
  • fot. 1

 

generowano: 0.0676s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa