facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Ogłoszenie o konkursie

opubl.:7 września 2018, godz. 19:59
tagi:organizacje pozarządowe

Organizacja pikniku kulturalnego w 100-lecie odzyskania niepodległości.

Burmistrz Miasta Marki ogłasza III otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku z zakresu kultury i sztuki oraz zaprasza do składania ofert.

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

1) Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

2) Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości: do 28.000,00 zł.

3) Szczegółowe informacje dotyczące zadania zawiera poniższa tabela:

1.Nazwa zadania konkursowego:

"Piknik kulturalny z elementami patriotycznymi i militarnymi w 100-lecie odzyskania niepodległości związany ze świętem Polskiej Organizacji Wojskowej”

2.Tytuł zadania konkursowego: tytuł własny nadany przez oferenta

3.Opis zadania: organizacja pikniku kulturalnego z elementami patriotycznymi i militarnymi w 100-lecie odzyskania niepodległości związany ze świętem Polskiej Organizacji Wojskowej. Zadanie obejmuje organizację jednodniowej, rodzinnej imprezy kulturalnej z elementami patriotyzmu, nawiązującej do święta Polskiej Organizacji Wojskowej.

Preferowane będą zajęcia/ekspozycje/prelekcje/warsztaty, w których będą mogli wziąć aktywny udział przedstawiciele różnych grup wiekowych Miasta Marki.

Cel zadania:

·upowszechnianie kultury i tradycji narodowej, patriotycznej i lokalnej;

·wzmacnianie zainteresowania historią i dziedzictwem narodowym wśród mieszkańców Miasta Marki;

·budowanie świadomości mieszkańców w aktywnym działaniu w sytuacjach kryzysowych;

·pogłębianie więzi rodzinnych, lokalnych, wspólnotowych.

Adresaci:

Mieszkańcy Miasta Marki w różnym wieku. Oferta powinna być zróżnicowana tak, aby każdy mógł znaleźć zajęcia odpowiednie dla swojego wieku i zainteresowań.

Zakres działań:

- przeprowadzenie projektu opisanego w ofercie;

- projekt powinien wyróżniać się najwyższym poziomem merytorycznym, a także szczególną dbałością o dobór profesjonalnej kadry i narzędzi służących realizacji projektu.

Warunki realizacji działań:

·zorganizowanie w październiku w Markach wydarzenia z zakresu upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji proobronnej oraz historii i dziedzictwa narodowego w tym:

-pozyskanie kwalifikowanej kadry do przeprowadzania zajęć i warsztatów;

-pozyskanie porozumień z podmiotami współpracującymi;

-przeprowadzenie kampanii promującej wydarzenie;

-zapewnienie zabezpieczenia medycznego;

-zapewnienie sprzętu niezbędnego do realizacji zadania;

-opracowanie programu wydarzenia obejmującego np.

*zorganizowanie strzelnicy ASG;

*zorganizowanie stanowiska z bronioznawstwa;

*pokaz dynamiczny z ewakuacją rannego;

*zorganizowanie stanowiska z elementami survivalu;

*zorganizowanie poczęstunku polowego dla uczestników;

*przeprowadzenie wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych

-przeprowadzenie wydarzenia;

-konieczność ubezpieczenia OC oferenta w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem, o czym oferent winien poinformować w ofercie

Dodatkowym atutem będzie podjęcie współpracy z organizacjami i instytucjami lokalnymi, mogącymi wesprzeć i wzbogacić wydarzenie.

Sposoby monitorowania:

·monitoring kanałów komunikacyjnych, w tym profili społecznościowych przekazujących informację o planowanym projekcie;

·Opis podejmowanych działań do umieszczenia na stronie internetowej Miasta ze zdjęciami z projektu według następujących wymagań:

- opis wraz ze zdjęciami wysłane na adres e-mail  ada.gajek@marki.pl  nie później niż 3 dni od daty imprezy/wydarzenia.

- minimum 1000 znaków (bez spacji), typ pliku – plik tekstowy word lub open office;

- minimum 5 zdjęć w rozdzielczości co najmniej 1000px w formacie JPG i maksymalnym rozmiarze 4Mb. Zdjęcia powinny być wstępnie przygotowane: wykadrowane, jasne, z odpowiednim kontrastem.

 Podmiot realizujący zadanie:

Uprawnione do realizacji zadania są podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w ramach celów statutowych prowadzą działalność z zakresu upowszechnienia kultury i sztuki i/lub podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej i/lub działania na rzecz społeczności lokalnej, wspieranie integracji społecznej.

Baza lokalowa:

Wymagane jest, aby zadanie realizowane było w plenerze na terenie Marek (po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem zgód) z dostępem do przenośnych toalet.

Kadra:

wymagane jest zaangażowanie osób posiadających kwalifikacje i doświadczenie gwarantujące odpowiedni poziom merytoryczny.

Dokumentacja realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania wymagane jest prowadzenie następującej dokumentacji projektu:

·dokumentacja potwierdzająca informowanie społeczności lokalnej o przeprowadzeniu wydarzenia;

·sprawozdanie.

Mierniki zadania:

·szacunkowa liczba uczestników wydarzenia;

Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń i zgód niezbędnych do realizacji zadania. Koszty uzyskania zezwoleń i zgód powinny być uwzględnione w kosztorysie realizacji zadania.

Kalkulacja kosztów zadania powinna opierać się o kryteria podane w warunkach realizacji zadania publicznego oraz szczegółowo określać koszty poszczególnych części/etapów zadania.

4.Środki przeznaczone na realizację zadania: do 28 000,00 zł

5.Termin realizacji zadania: od dnia rozstrzygnięcia konkursu do 30.11.2018 r., uwzględniając termin realizacji samego pikniku określonego w warunkach realizacji zadania, z zastrzeżeniem, że termin wydawania środków przyznanych z ewentualnej dotacji nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy.

6.Miejsce realizacji zadania: Miasto Marki.

7.W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć jedną ofertę, lub kilku oferentów jedną ofertę wspólną.

8.Dofinansowanie ze środków miasta Marki nie może przekraczać 84,85% całkowitych kosztów realizacji zadania.

9.Udział innych środków finansowych w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji wynosi nie mniej niż 7,14 %.

10.Udział wkładu osobowego i rzeczowego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji wynosi nie mniej niż 10,71%. 

II. Zasady przyznawania dotacji

1. Postępowanie w sprawie zlecania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).

2. Podmioty ubiegające się o dotację na realizacje zadania winny złożyć ofertę według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz.1300).

3. Wzór oferty dostępny jest na stronie www.marki.pl w zakładce NGO.

4. Podmioty ubiegające się o dotację na realizację zadania powinny w ofercie zadbać, aby projekt był szczegółowo opisany, zaplanowany, poddany ocenie skuteczności, aby jak najlepiej pozwolił na realizację zakładanych celów.

5 Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

6. Zastrzega się możliwość rozdzielenia przeznaczonej kwoty pomiędzy kilku oferentów.

7. Wysokość wsparcia finansowego zadania uzależniona będzie od liczby przyjętych ofert, oceny merytorycznej zadania oraz kalkulacji kosztów realizacji zadania.

8. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w kalkulacji realizacji zadania oraz harmonogramie realizacji zadania, jeżeli kwota przyznanej dotacji będzie niższa od wnioskowanej.

9. Zadanie, o którego realizację ubiega się podmiot, powinno być przedmiotem jego działalności statutowej.

10. Podmiot może wydatkować środki przyznane mu w trybie dotacji, po dacie podpisania umowy z Gminą Miasto Marki. Wydatki poniesione przed tą datą nie będą rozliczane.

11. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania, uwzględnione w kosztorysie zadania i umieszczone w ofercie, w tym w szczególności koszty merytoryczne.

III. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców miasta Marki.

2. Zadanie powinny być zakończone do dnia 30 listopada 2018 r.

3. Szczegółowy termin i warunki realizacji zadania zostaną określone każdorazowo w wiążącej strony umowie.

4. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązujących, w szczególności, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.

IV. Termin i miejsce składania ofert

1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2018 roku do godz. 16:00 w Kancelarii Urzędu Miasta w Markach, Al. Piłsudskiego 95.

2. Oferty należy składać wyłącznie na druku, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz.1300).

3. Oferty należy składać w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

- pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres

- nazwę zadania konkursowego:

Otwarty konkurs ofert "PIKNIK KULTURALNY Z ELEMENTAMI PATRIOTYCZNYMI I MILITARNYMI W 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI ZWIĄZANY ZE ŚWIĘTEM POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ”

tytuł zadania: tytuł własny nadany przez oferenta.

4. Koperta powinna być zaadresowana na: Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki,

Oferty złożone w nieopisanych kopertach nie będą objęte procedurą konkursową.

5. Oferty złożone lub przesłane pocztą po upływie terminu podanego w warunkach konkursu zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie (liczy się data wpływu do Urzędu).

6. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej dokumentacją pozostają w aktach urzędu i bez względu na okoliczności nie będą zwrócone wnioskodawcy ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jego zakończeniu.

7. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty spoczywa na wnioskodawcy.

8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem do urzędu ponosi wnioskodawca.

9. Przed złożeniem oferty, jednak nie później niż do dnia 24 września 2018 roku, pracownicy Urzędu Miasta Marki udzielają stosownych wyjaśnień, dotyczących konkursu oraz wymogów formalnych (tel. 22 781 10 03 wew. 901 od godz. 12.00 do 20.00, e-mail: ewa.czarkowska@marki.pl).

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

1. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).

2. Oferty złożone w otwartym konkursie ofert podlegają procedurze uzupełnienia drobnych braków formalnych, w szczególności: uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, uzupełnienia informacji zawartych w ofercie, korektę błędów rachunkowych, w terminie do 3 dni od mailowego powiadomienia przewodniczącego komisji konkursowej.

3. Oferta nie spełniająca wymagań określonych w ogłoszeniu podlega odrzuceniu.

4. Komisja konkursowa dokona otwarcia kopert z ofertami konkursowymi oraz oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz zasady wymienione w niniejszym ogłoszeniu.

5. Oferty będą oceniane przez komisję konkursową pod względem:

- formalnym – poprawne wypełnienie oferty,

- merytorycznym.

Karty oceny formalnej i merytorycznej stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

6. Ocena jest dokonywana na podstawie średniej arytmetycznej punktów przyznawanych przez wszystkich członków komisji w poszczególnych kategoriach.

7. Dla uzyskania pozytywnej oceny merytorycznej wymagane jest osiągnięcie, co najmniej 20 punktów.

8. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży Burmistrzowi Miasta Marki rekomendacje, co do wyboru ofert oraz proponowanej kwoty dotacji.

9. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Burmistrz Miasta Marki do 8 października 2018 r.

10. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Marki oraz na stronie internetowej www.marki.pl

11. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

10. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Marki oraz na stronie internetowej www.marki.pl

11. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

12. Przed podpisaniem umowy podmiot, który wygrał konkurs zobowiązany jest do dostarczenia w terminie do 3 dni od momentu ogłoszenia wyników:

1) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru wraz
z dokumentami określającymi sposób reprezentacji podmiotu oraz zakres działalności;

2) aktualnego statutu organizacji;

3) zaktualizowanego harmonogramu o ile będzie taka konieczność;

4) zaktualizowanego kosztorysu, dostosowanego do udzielonej dotacji, zachowującego wymogi konkursowe, zaakceptowanego przez Burmistrza.

13. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione,
a w przypadku kserokopii każda ze stron potwierdzona przez uprawnione osoby za zgodność z oryginałem oraz opatrzona datą potwierdzenia.

14. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz.1300).

VI. Wysokość dotacji przyznanych na realizację podobnych zadań wynosiła:

Rodzaj zadania

2017 r.

2018

Działania z zakresu z zakresu kultury i sztuki

61660,00 zł

38600,00 zł

 

Pobierz PDF(0.6MB)

WPZ

  • fot. 0

 

generowano: 0.0443s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa