facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Rewitalizacja

Zapraszamy do serwisu prezentującego projekty rewitalizacyjne miasta Marki:
rewitalizacja.marki.pl

W Markach trwają obecnie prace nad opracowaniem i przyjęciem kluczowych dla funkcjonowania miasta w najbliższych latach dokumentów strategicznych, tj.:     

  • Strategia Rozwoju Miasta Marki na lata 2016-2021;
  • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Marki na lata 2016-2021;
  • Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025.

Pierwszy z wymienionych dokumentów jest już na ukończeniu. W dniu 21 czerwca br. na terenie Pałacu Briggsów odbyły się konsultacje społeczne. Do końca czerwca br.  planowane jest przyjęcie dokumentu przez Radę Miasta Marki.

Druga z powyższych strategii została przyjęta w dniu 9 czerwca br. przez Radę Miasta Marki.

Przyjęcie powyższych dokumentów przez Radę Miasta Marki jest niezbędne dla rozpoczęcia prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025.

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem o znaczeniu strategicznym dla rozwoju miasta, regulującym kluczowe kwestie związane z procesem rewitalizacji, definiowanym w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, jako „proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji”.

Rewitalizacja jest procesem wspierania zdolności miasta i jego obszarów zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy, warunków dla lokalnej inicjatywy przedsiębiorczej oraz poprawy jakości życia mieszkańców.

W dniu 19 kwietnia 2016 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę gmin, które otrzymały dotację celową na przygotowanie programów rewitalizacji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Gmina Miasto Marki otrzymała dotację w wysokości 51 670,00 zł na realizację projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025”.

Miasto Marki wystąpiło w dniu 27 kwietnia br. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie z wnioskiem o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Rada Miasta Marki w dniu 23 maja 2016 roku przyjęła uchwałę Nr XXVII/196/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Marki na lata 2016-2025”.

 

   

Rewitalizacja » aktualności

« starsze « 1 » nowsze »

 

generowano: 0.0219s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa