facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

L Sesja Rady Miasta

start:27 września 2017, godz. 16:00
miejsce:Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Sesja Rady Miasta

Marki, dnia 20 września 2017 roku

BRM.0005.96.2017

 ZAPROSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.) zwołuję L sesję Rady Miasta Marki na dzień 27 września 2017 roku o godzinie 16.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miasta Marki z dnia 28 czerwca 2017 roku.
5.Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miasta Marki z dnia 26 lipca 2017 roku.
6.Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miasta Marki z dnia 30 sierpnia 2017 roku.
7.Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 - 2032.
(Druk nr 465)
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w spraw ie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok
(Druk nr 466)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: al. Marsz. J. Piłsudskiego, Grunwaldzkiej, Kraszewskiego, Spacerowej, Okólnej i Słonecznej w Markach.
(Druk nr 460)
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Miasto Mark i a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)''; w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2. 2.1. E-usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT).
(Druk nr 461)
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
(Druk nr 459)
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
(Druk nr 462)
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
(Druk nr 463)
15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne .
(Druk nr 464)
16.Interpelacje i zapytania radnych.
17.Sprawy różne.
18.Zamknięcie posiedzenia.

Sesja odbędzie się w Sali obrad Urzędu Miasta Marki. Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są do wglądu w Biurze Rady.

WPZ

  • fot. 0

 

generowano: 0.0138s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa