facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

LVIII Sesja Rady Miasta

start:28 lutego 2018, godz. 16:00
miejsce:Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na sesję Rady Miasta

Zaproszenie na Sesję - plik PDF

 

 

ZAPROSZENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.) zwołuję LVIII sesję Rady Miasta Marki na dzień 28 lutego 2018 roku o godzinie 16.00, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miasta Marki z dnia 11 stycznia 2018 roku.
5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L V /462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018-2032 (Druk nr 575).
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 20 I 7 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok (Druk nr 576).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Marki (Druk nr 574).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Gminę Miasto Marki umów i porozumie11 z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie wykonywania zada11 publicznych z zakresu publicznego transportu zbiorowego 
(Druk nr 577).
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany podziału Miasta Marki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Druk nr 578).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Marki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Druk nr 579).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez Gminę Miasto Marki w zakresie zadań własnych gminy 
(Druk nr 580).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji miesięcznej udzielanej Centrum Integracji Społecznej w Markach (Druk nr 581).
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 568).
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne ( (Druk nr 569).
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mierne komunalne (Druk nr 570).
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mierne komunalne (Druk nr 571).
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mierne komunalne (Druk nr 572).
19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mierne komunalne (Druk nr 573).
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja odbędzie się w Sali obrad Urzędu Miasta Marki. Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są do wglądu w Biurze Rady.

 

WPZ

  • fot. 0

 

generowano: 0.0133s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa