facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

I Marecki Turniej Szachowy

start:18 maja 2018, godz. 08:00
miejsce:Zespół Szkół nr 2, ul. Wczasowa 5
tagi:Burmistrz, Zespół Szkół Nr 2, patronat honorowy Burmistrza Miasta Marki, Lista udzielonych patronatów od 2 listopada 2015 r.

Zapraszamy na rozgrywki szachowe

Patronat honorowy nad konkursem objęli:

Burmistrz Miasta Marki Pan Jacek Orych

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia Pani Elżbieta Piszcz

 
I.                   ORGANIZATORZY

Szkoła Podstawowa nr 5 w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
Uczniowski Klub Sportowy „Struga”
 
II.                TERMIN I MIEJSCE


18 maja 2018r. (piątek)
Miejsce rozgrywek: Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach,
 ul. Wczasowa 5
 
III.             CELE


Doskonalenie umiejętności gry w szachy, wymiana doświadczeń.
Integracja szkół, uczniów, nauczycieli i środowisk szachowych zaangażowanych w popularyzację gry w szachy na terenie miasta Marki.
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.
Promowanie ciekawego sposobu spędzania czasu wolnego.
 
IV.             HARMONOGRAM TURNIEJU:


8: 00 - 8: 30 – potwierdzenie zgłoszeń
9: 00 – uroczyste rozpoczęcie
9: 15 – I runda
10:00 – II runda
10:45 – III runda
11:30 – IV runda
12:15 – V runda
13: 00 – VI runda
13: 45 – VII runda
14: 30 - 15: 15 – czas wolny
15: 15 – uroczyste zakończenie z wręczeniem nagród
 
V.                UCZESTNICTWO:


W zawodach biorą udział uczniowie klas II, III i IV wszystkich mareckich szkół, delegowani przez placówki.
 

Warunkiem dopuszczenia do startu jest:

 • terminowe zgłoszenie zawodników przez szkoły
 • okazanie podczas rejestracji (w dniu turnieju) legitymacji szkolnej
 • potwierdzenie obecności na sali gry zgodnie z harmonogramem turnieju

 

Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 15 zawodników (po 5 zawodników z każdej kategorii – 5 osób kat. Klas II, 5 osób kat. Klas III, 5 osób kat. Klas IV)

 VI.             ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia udziału reprezentacji szkoły należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2018 r. na adres e-mail: brymmonika@zs2marki.pl (Załącznik nr 1).  Po upływie tego terminu Organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • pełną nazwę i adres szkoły, nr telefonu do sekretariatu,
 • dane każdego z delegowanych uczniów (imię, nazwisko, klasa),
 • informację, że szkoła posiada pisemną zgodę rodziców każdego z delegowanych uczniów na publikację danych (takich jak: imię, nazwisko, klasa, szkoła) i udostępnianie wizerunku ich dziecka (zdjęcia, film) w materiałach Organizatora na potrzeby dokumentacji oraz promocji,
 • dane osoby/osób sprawujących opiekę nad dziećmi w trakcie trwania turnieju (imię, nazwisko, telefon kontaktowy)

 VII.          SYSTEM ROZGRYWEK:

Zawody będą rozgrywane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z tempem 15 minut na zawodnika w następujących grupach turniejowych:

-        Kategoria klas II

-        Kategoria klas III

-        Kategoria klas IV

 VIII.       PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW:

Wyniki indywidualne:

 •  O kolejności miejsc decyduje suma punktów po ostatniej 7 rundzie turnieju. W przypadku równej ilości punktów o kolejności miejsc decydują kryteria pomocnicze określone w Kodeksie Polskiego Związku Szachowego.
 • Zwycięzcy indywidualni zostaną wyłonieni w 3 kategoriach: uczniów klas II, III i IV.

Wyniki drużynowe:

 • Klasyfikacja drużynowa zostanie rozstrzygnięta na podstawie sumy punktów zdobytych przez 4 najlepszych zawodników danej szkoły. W przypadku równej ilości sumy punktów, do ustalenia kolejności miejsc drużyn porównywana jest ilość punktów uzyskana przez najlepszego zawodnika jednej drużyny z ilością punktów uzyskanych przez najlepszego zawodnika drugiej drużyny, a w przypadku braku rozstrzygnięcia – przez porównanie kolejnych najlepszych zawodników. Jeśli powyższe kryterium nie rozstrzyga o kolejności, miejsce przyznawane jest drużynom ex aequo.
 • Obowiązują aktualne przepisy FIDE i kodeks szachowy PZSzach, 

 IX.              NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagrody indywidualne:

Zawodnicy, którzy zajmą:

 • miejsca 1-3 - otrzymują medale i dyplomy,

Wszyscy zawodnicy otrzymują drobne upominki.

 

Nagrody drużynowe dla szkół:

Szkoły, których drużyny zajmą miejsca 1-3, otrzymują puchary (jeden puchar dla szkoły). Wszystkie szkoły otrzymują dyplomy.

 X.                 FINANSOWANIE

Koszty uczestnictwa (dojazd, wyżywienie, ubezpieczenie) ponoszą delegujące zawodników szkoły lub rodzice. Udział w turnieju jest bezpłatny.

Nagrody finansuje Urząd Miasta Marki.

 XI.              SĘDZIOWANIE

Zawody prowadzi sędzia główny turnieju

 XII.           POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Opiekę nad dziećmi podczas zawodów sprawują ich opiekunowie.

 

Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem:

 • dla zawodników — przegrania partii,
 • dla innych osób — zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.

 

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do regulaminu oraz jego ostatecznej interpretacji.

 

I MARECKI TURNIEJ szachowy 

 18 maja 2018r.

 

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY SZKOLNEJ

 

…………………………………………………………………………………………………     

                                                           (nazwa i numer szkoły)

 

…………………………………………………………………………………..………………

(adres)

 

 1. ………………………………………………………………..       …………………

              (imię i nazwisko zawodnika)                                                        (klasa)

 

 1. …………………………………………………………….….       …………………

            (imię i nazwisko zawodnika)                                                          (klasa)

 

 1. ………………………………………………………………..      …………………

              (imię i nazwisko zawodnika)                                                            (klasa)

 

 

 1. ………………………………………………………………..      …………………

                (imię i nazwisko zawodnika)                                                        (klasa)

 

 

 1. ………………………………………………………………..      …………………

                  (imię i nazwisko zawodnika)                                                      (klasa)

 

 

 

 

Opiekun w czasie turnieju:  

 1. ………………………………................................................              

(imię i nazwisko osoby towarzyszącej drużynie)          

 

 1. ………………………………........................................................             

(imię i nazwisko osoby towarzyszącej drużynie)                      

 

Oświadczam, że szkoła posiada pisemne zgody rodziców każdego ucznia na publikację danych oraz wizerunku w materiałach Organizatora na potrzeby dokumentacji oraz promocji Projektu.

Niniejszym zobowiązuję się do przestrzegania zasad regulaminu turnieju.

 

 

 

WPZ

 • fot. 0

 

generowano: 0.0143s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa