facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

LXI Sesja Rady Miasta Marki

start:23 maja 2018, godz. 15:30
miejsce:Sala Obrad Urzędu Miasta Marki
tagi:Rada Miasta

Zapraszamy na sesję Rady Miasta

ZAPROSZENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.) zwołuję LXI sesję Rady Miasta Marki na dzień 23 maja 2018 roku o godzinie 15.30, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki. 
(Druk nr)
5. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2018 roku.
6. Wystąpienie mieszkańców w sprawie planowanej inwestycji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY „WAR2312A” na działce nr ewid. 264/1 przy ul. Ząbkowskiej 37 w Markach. 
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Wodociągu. 
(Druk nr 610
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2035. 
(Druk nr 612)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok. 
(Druk nr 613)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/517/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu „Marecka Karta Mieszkańca”. 
(Druk nr 604)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Marecki Bon Żłobkowy” dla rodzin z dzieckiem w wieku od 1 roku do 3 lat. 
(Druk nr 617)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zarządu drogi wojewódzkiej nr 631 w zakresie budowy dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
(Druk nr 611)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Marki godzin ograniczających sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 
(Druk nr 618)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne oraz jego wynajęcia na okres 7 lat. 
(Druk nr 602)
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Marki . 
(Druk nr 614)
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Marki . 
(Druk nr 615)
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Marki.
(Druk nr 616)
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne . 
(Druk nr 606)
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
(Druk nr 607)
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne. 
(Druk nr 608)
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne. 
(Druk nr 609)
22.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miasta Marki i Zakładu Usług Komunalnych. 
(Druk nr 605)
23. Interpelacje i zapytania radnych.
24. Sprawy różne.
25. Zamknięcie posiedzenia.


Sesja odbędzie się w Sali obrad Urzędu Miasta Marki. Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są do wglądu w Biurze Rady.

Protokół z głosowania - plik PDF

WPZ

  • fot. 0

 

generowano: 0.0140s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa