facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Budżetowo -Gospodarcza

start:17 października 2018, godz. 14:00
miejsce:Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji Budżetowo- Gospodarczej

Pani/Pan

Członkowie Komisji

Budżetowo-Gospodarczej

 

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej, które odbędzie się w dniu  17 października 2018 roku o godzinie 14.00 wsali obrad Urzędu Miasta Marki.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki (Druk nr 705).
 5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Marki z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2018 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków (Druk nr 707).
 6. Wydanie opinii do uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018-2035 (Druk nr 708) .
 7. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok (Druk nr 709).
 8. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe (Druk nr 704).
 9. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie
  do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 698).
 10. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 695).
 11. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 696).
 12. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 693).
 13. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 694).
 14. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie najmu pomieszczenia gospodarczego stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 697).
 15. Przedstawienie Komisji przez Wydział Infrastruktury stanu realizacji w 2018 roku inwestycji zawartych w budżecie Miasta Marki na 2018 rok.
 16. Podsumowanie pracy Komisji w roku 2018.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

  (-) Tomasz Błędowski

WPZ

 • fot. 0

 

generowano: 0.0141s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa