facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Oświaty Kultury i Sportu

start:17 października 2018, godz. 12:30
miejsce:Sala Obrad Urzędu Miasta Marki
tagi:Burmistrz, Rada Miasta, kultura

Zapraszamy na obrady komisji

Pani/Pan

                                                                                                          Członkowie Komisji

                                                                                                          Oświaty, Kultury i Sportu

 

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu, które odbędzie się 17 października 2018 roku o godzinie 12.30  w sali obrad Urzędu Miasta Marki.

 Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu na terenie miasta Marki. (Druk 699)

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku. (Druk 691)

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (Druk 692).

 7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.” (Druk 703) 

 8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki. (Druk 705)

 9. Podsumowanie pracy komisji w roku 2018.

 

 

 

                                                                                                          Przewodnicząca Komisji

                                                                                                          (-) Agnieszka Lużyńska

WPZ

  • fot. 0

 

generowano: 0.0159s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa