bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

XII Sesja Rady Miasta Marki

28 sierpnia 2019, godz. 16:00
sala obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na XII sesję Rady Miasta Marki

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o ustawy samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i poz.1309) zwołuję XII sesję Rady Miasta Marki na dzień 28 sierpnia 2019 roku o godz.16.00 z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rsady Miasta Marki z dnia 26 czerwca 2019 roku.
5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia Gminy Miasto Marki od realizacji projektu partnerskiego pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)” (Druk nr 168)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/34/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2019 – 2035. (Druk nr 169)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok (Druk nr 170). (Druk nr 170)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok (Druk nr 182). (Druk nr 182)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego podatku energetycznego o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r.-Prawo energetyczne (Druk nr 183)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „O! Tworzymy twoją przyszłość” (Druk nr 184)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach (Druk nr 186)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego w Markach w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach (Druk nr 171)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum w Markach w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach (Druk nr 172)
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Gimnazjum nr 1 w Markach ze struktury organizacyjnej Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach oraz zmiany aktu założycielskiego (Druk nr 175)
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach (Druk nr 173)
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Gimnazjum nr 2 w Markach ze struktury organizacyjnej Zespołu Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach oraz zmiany aktu założycielskiego (Druk nr 176)
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach (Druk nr 174)
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków W Markach (Druk nr 177)
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach (Druk nr 178)
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach (Druk nr 180)
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywującego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (Druk nr 179)
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych i dla studentów będących mieszkańcami miasta Marki (Druk nr 181)
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki (Druk nr 149)
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki (Druk nr 150)
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki I” (Druk nr 151)
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki II” (Druk nr 152)
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki III” (Druk nr 153)
29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki VI” (Druk nr 154)
30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki VII” (Druk nr 155)
31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Marki (Druk nr 156)
32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki w obszarze ulic: Kraszewskiego, Spacerowa, Krasińskiego, Grunwaldzka (Druk nr 157)
33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki dla wyodrębnionego obszaru planu stanowiącego działki o nr ew.: 8,9,10,11,18,19,20, 23, 24, 25,26,55, 57/1, 57/2, 58, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233 w obrębie geodezyjnym 5-08 (Druk nr 158)
34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Na wydmach” w Markach (Druk nr 159)
35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „SUW-2” przy ul. Spacerowej w Markach (Druk nr 160)
36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu na terenie miasta Marki (Druk nr 187)
37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drogom wewnętrznym stanowiącym własność Gminy Miasto Marki (Druk nr 188)
38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze publicznej stanowiącej własność Gminy Miasto Marki (Druk nr 189)
39. Rozpatrzenie projektu uchwały intencyjnej w sprawie podjęcia czynności zmierzających do zamiany nieruchomości (Druk nr 185)
40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 161)
41. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 162)
42. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 163)
43. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 164)
44. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 165)
45. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działanie Burmistrza Miasta Marki (Druk nr 166)
46. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działanie Burmistrza Miasta Marki (Druk nr 167)
47. Wyznaczenie przedstawicieli Rady Miasta Marki do Mareckiej Rady Pożytku Publicznego
48. Interpelacje i zapytania radnych.
49. Sprawy różne.
50. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja odbędzie się w sali obrad Urzędu Miasta Marki.

 

Paweł Pniewski
Przewodniczący Rady Miasta Marki

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/56846

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry