bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Zdrowia

27 maja 2020, godz. 12:00
obrady zdalne

Zapraszamy na obrady komisji

ZAPROSZENIE

 

Działając na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567, 568, 695) oraz § 17 ust.1 lit. d) Statutu Miasta Marki (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r., poz. 872 ze zm.)  zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Marki w zdalnym trybie obradowania na dzień 27 maja 2020 roku na godz. 12.00 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/266/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki (Druk nr 327).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Marki (Druk nr 323).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Marki w 2020 roku do realizacji programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+” – edycja 2020 (Druk nr 324).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (Druk nr 325).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/508/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez Gminę Miasto Marki w zakresie zadań własnych gminy (Druk nr 326).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie analizy zasadności zakończenia realizacji i finansowania programu polityki zdrowotnej w zakresie opieki paliatywnej dla mieszkańców Gminy Miasto Marki na lata 2019-2021 (Druk nr 329).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zakończenia realizacji i finansowania programu polityki zdrowotnej w zakresie opieki paliatywnej dla mieszkańców Gminy Miasto Marki na lata 2019-2021 (Druk nr 330).
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

 

Posiedzenie Komisji odbędzie się w trybie zdalnym, o którym mowa w art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567, 568, 695).

Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/87861

 

 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy

Społecznej, Bezpieczeństwa

                                                                                      Publicznego i Ochrony Środowiska (-)

Robert Szafrański

 

WPZ
#Miasto #Zdrowie

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry