bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zaproszenie na sesję

27 maja 2020, godz. 16:00
Tryb zdalny

Zapraszamy na XXI sesję Rady Miasta Marki

Marki, dnia 20 maja 2020 roku

BRM.0005.59.2020

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567, 568, 695 i 875) zwołuję XXI sesję Rady Miasta Marki w zdalnym trybie obradowania na dzień 27 maja 2020 roku na godz. 16:00 z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta Marki z dnia 26 lutego 2020 roku.
 4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Marki na temat działań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie Gminy Miasto Marki oraz aktualna sytuacja finansowana Gminy Miasto Marki.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/266/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki (Druk nr 327).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie analizy zasadności zakończenia realizacji i finansowania programu polityki zdrowotnej w zakresie opieki paliatywnej dla mieszkańców Gminy Miasto Marki na lata 2019-2021 (Druk nr 329).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zakończenia realizacji i finansowania programu polityki zdrowotnej w zakresie opieki paliatywnej dla mieszkańców Gminy Miasto Marki na lata 2019-2021 (Druk nr 330).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/255/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie określenia istotnych informacji niezbędnych do przeprowadzenia w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Marki (Druk nr 333).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV11/222/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2020-2035 (Druk nr 331).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV11/223/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok (Druk nr 332).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. (Druk nr 325).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Marki w 2020 roku do realizacji programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+” — edycja 2020. (Druk nr 324).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LV111/508/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrou wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez Gminę Miasto Marki w zakresie zadań własnych gminy. (Druk nr 326).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Marki za 2019 rok. (Druk nr 323).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy (Druk 328).
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie posiedzenia.

Paweł Pniewski
Przewodniczący Rady Miasta Marki

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym, o którym mowa w art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567, 568, 695 i 875).

Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/87854

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry