bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Rewizyjna Miasta Marki

24 czerwca 2020, godz. 15:30
Tryb zdalny

Zapraszamy na obrady komisji

Działając na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567, 568, 695) oraz § 17 ust.1 lit. d) Statutu Miasta Marki (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r., poz. 872 ze zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki w zdalnym trybie obradowania na dzień 24 czerwca 2020 roku na godz. 15:30 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy (Druk nr 328) – kontynuacja prac.
5. Analiza sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2019 rok – przygotowanie wniosków dla Rady Miasta oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej – kontynuacja prac.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Posiedzenie Komisji odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem dedykowanego systemu eSesja. Wejście przez stronę internetową https://tablet.esesja.pl lub przez aplikację na tablecie.
Materiały dotyczące zakresu tematycznego planowanego posiedzenia Komisji Rewizyjnej udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Marki oraz po zalogowaniu do systemu eSesja.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/91453


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry