bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

XXIII sesja Rady Miasta Marki

22 lipca 2020, godz. 16:00
tryb zdalny

Zapraszamy na sesję Rady Miasta

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) zwołuję XXIII sesję Rady Miasta Marki w zdalnym trybie obradowania na dzień 22 lipca 2020 roku na godz. 16:00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2020 roku.

5. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miasta Marki z dnia 10 czerwca 2020 roku.

6. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki (Druk nr 361).

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/222/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2020 – 2035 (Druk nr 365).

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/223/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2020 rok (Druk nr 366).

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Marki publicznych przedszkoli (Druk nr 350).

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 1 „Wesoły Skrzat” w Markach (Druk nr 349).

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Marecki Bon Żłobkowy” dla rodzin z dzieckiem w wieku od 1 roku do lat 3 zamieszkujących na terenie Gminy Miasto Marki (Druk nr 356).

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/282/2020 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (Druk nr 354).

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały XIX/254/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu „Marecka Karta Mieszkańca” (Druk nr 359).

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawieszenia dalszej realizacji i finansowania w 2020 r. programu polityki zdrowotnej w zakresie działań edukacyjnych dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zamieszkujących Gminę Miasto Marki na lata 2019 – 2021 (Druk nr 352).

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawieszenia dalszej realizacji i finansowania w 2020 r. programu polityki zdrowotnej w zakresie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkujących Gminę Miasto Marki na lata 2019 – 2021 (Druk nr 353).

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Marki na zadania służące ochronie powietrza a polegających na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Marki (Druk nr 351).

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomnika przyrody – alei drzew rosnących wzdłuż drogi gminnej ul. Kasztanowej w Markach – zdjęcia ochrony pomnikowej w części pomnika przyrody wraz ze zmianą parametrów drzew przy jednoczesnym wykonaniu nasadzeń zamiennych w tym samym gatunku w miejscu usuwanych drzew oraz ustalenia zakresu jego ochrony (Druk nr 360).

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy odcinkom drogi ekspresowej S8 na terenie Gminy Miasto Marki (Druk nr 362).

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy (Druk nr 328).

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o wprowadzenie w drodze uchwały, zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Druk nr 363).

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o wprowadzenie w drodze uchwały za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Druk nr 364).

22. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.

23. Sprawy różne.

24. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym, o którym mowa w art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm).

Paweł Pniewski
Przewodniczący Rady Miasta Marki

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/93828

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry