bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Zdrowia

28 października 2020, godz. 12:30
tryb zdalny

Zapraszamy na obrady Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska

ZAPROSZENIE

 

Działając na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567, 568, 695) oraz § 17 ust.1 lit. d) Statutu Miasta Marki (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r., poz. 872 ze zm.)  zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Marki w zdalnym trybie obradowania na dzień 28 października 2020 roku na godz. 12.30 z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
  4. Szczegółowe sprawozdanie z działalności Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UM Marki w roku 2019
  5. Ochrona powietrza w Markach. System monitorujący. Efekt wykorzystania dronów. Skuteczność kontroli spalania w piecach. Efekt programu wymiany pieców.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego dotyczące uchwały Nr XXIV/312/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Miasto Marki. (Druk nr 396).
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

 

Posiedzenie Komisji odbędzie się w trybie zdalnym, o którym mowa w art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567, 568, 695).

 

Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/104246

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy

Społecznej, Bezpieczeństwa

                                                                                                    Publicznego i Ochrony Środowiska (-)

Robert Szafrański

 

 

 

 

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry