bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

XXVIII Sesja Rady Miasta

25 listopada 2020, godz. 16:00
tryb zdalny

Zapraszamy na sesję Rady Miasta

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) zwołuję XXVIII sesję Rady Miasta Marki, w zdalnym trybie obradowania, na dzień 25 listopada 2020 roku na godz. 16:00 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2020 roku.
 5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/222/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2020 – 2035 (Druk nr 412).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/223/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2020 rok (Druk nr 413).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/290/2020 Rady Miasta Marki z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Druk nr 407).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/289/2020 Rady Miasta Marki z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Marki oraz ustalenia stawki tej opłaty (Druk nr 408).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/291/2020 Rady Miasta Marki z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Druk nr 409).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy na rok 2021 Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Druk nr 410).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr ewid. 31/20 z obrębu 4-06 stanowiącej własność Gminy Miasto Marki na rzecz PGE Dystrybucja S.A (Druk nr 411).
 13. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie posiedzenia.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/107519.

Paweł Pniewski

/-/ Przewodniczący Rady Miasta

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry