bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Budżetowo -Gospodarcza

25 listopada 2020, godz. 14:30
tryb zdalny

Zapraszamy na obrady komisji

Działając na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) oraz § 17 ust.1 lit. d) Statutu Miasta Marki (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r., poz. 872 ze zm.)  zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Marki w zdalnym trybie obradowania na dzień 25 listopada 2020 roku na godz. 14.30 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
 4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/222/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2020 – 2035 (Druk nr 412).
 5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/223/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2020 rok (Druk nr 413).
 6. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy na rok 2021 Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Druk nr 410).
 7. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr ewid. 31/20 z obrębu 4-06 stanowiącej własność Gminy Miasto Marki na rzecz PGE Dystrybucja S.A (Druk nr 411).
 8. Przedstawienie Komisji informacji związanych z postępem prac nad programem budowy dróg gminnych z udziałem kapitału prywatnego.
 9. Przedstawienie Komisji informacji związanych z budżetem miasta w zakresie opłaty śmieciowej
 10. i plany na lata kolejne.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

 

Posiedzenie Komisji odbędzie się w trybie zdalnym, o którym mowa w art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842).

 

Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/107718

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej (-)

Michał Jaroch

 

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry