bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Zdrowia

25 listopada 2020, godz. 13:00
tryb zdalny

Zapraszamy na obrady komisji

Działając na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567, 568, 695) oraz § 17 ust.1 lit. d) Statutu Miasta Marki (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r., poz. 872 ze zm.)  zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Marki w zdalnym trybie obradowania na dzień 25 listopada 2020 roku na godz. 13.00 z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/290/2020 Rady Miasta Marki z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (druk nr 407).
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/289/2020 Rady Miasta Marki z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Marki oraz ustalenia stawki tej opłaty (druk nr 408).
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/291/2020 Rady Miasta Marki z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (druk nr 409).
  7. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach finansowane ze środków zewnętrznych pozyskanych w roku 2020.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

 

Posiedzenie Komisji odbędzie się w trybie zdalnym, o którym mowa w art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567, 568, 695).

 

Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/107922

 

 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy

Społecznej, Bezpieczeństwa

                                                                                      Publicznego i Ochrony Środowiska (-)

Robert Szafrański

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry