bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

XXXI sesja Rady Miasta Marki

24 lutego 2021, godz. 16:00
Tryb zdalny

Zapraszamy na sesję Rady Miasta Marki

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.) zwołuję XXXI sesję Rady Miasta Marki, w zdalnym trybie obradowania, na dzień 24 lutego 2021 roku na godz. 16:00 z następującym
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta Marki z dnia 27 stycznia 2021 roku.
5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/365/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2021 – 2035. (Druk nr 465).
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 rok. (Druk nr 466).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia istotnych informacji niezbędnych do przeprowadzenia w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Marki. (Druk nr 464).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Marki na zadania służące ochronie powietrza a polegające na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Marki. (Druk nr 459).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia spółce Wodociąg Marecki Sp. z o.o. zadania własnego Gminy Miasto Marki polegającego na serwisowaniu, naprawach, konserwacji i utrzymaniu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Marki. (Druk nr 461).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Zakładu Usług Komunalnych w Markach. (Druk nr 462).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miasto Marki za rok 2021. (Druk nr 463).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/378/2021 Rady Miasta Marki z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Marki oraz ustalenia form i specjalności, za które dofinansowanie jest przyznawane. (Druk nr 467).
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do poszerzenia drogi gminnej ulicy Żeglarskiej. (Druk nr 458).
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 02 listopada 2020 roku na kierownika zamawiającego, to jest Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Markach, dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych dla Przedszkola Miejskiego nr 2 w Markach. (Druk nr 460).
16. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie posiedzenia.
Sesja odbędzie się w trybie zdalnym, o którym mowa w art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.).

Paweł Pniewski

Przewodniczący Rady Miasta Marki

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry