bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Zdrowia

24 lutego 2021, godz. 12:30
tryb zdalny

Zapraszamy na obrady komisji

ZAPROSZENIE

Działając na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567, 568, 695) oraz § 17 ust.1 lit. d) Statutu Miasta Marki (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r., poz. 872 ze zm.)  zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Marki w zdalnym trybie obradowania na dzień 24 lutego 2021 roku na godz. 12.30 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Marki na zadania służące ochronie powietrza a polegające na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Marki. (Druk nr 459).
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miasto Marki za rok 2021. (Druk nr 463).
  6. Szczegółowe sprawozdanie z działalności Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UM Marki w roku 2020. Planowane inwestycje w Markach, stanowiące zakres zainteresowania Komisji.
  7. Spotkanie z komendantem policji w Markach – jak poprawić skuteczność działań w obliczu pojawiających się uciążliwych dla mieszkańców sytuacji (np. porzucenia samochodów na ulicach Marek).
  8. Miejsca na mareckich drogach zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców – koncepcja
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w trybie zdalnym, o którym mowa w art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567, 568, 695).

Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki. 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/121048.

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Robert Szafrański

 

 

 

 

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry