bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

XLI sesja Rady Miasta Marki

8 grudnia 2021, godz. 16:00
tryb zdalny

Zapraszamy na sesję Rady Miasta

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz.1372 oraz 1834) oraz art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095, 2120 i 2133) zwołuję XLI sesję Rady Miasta Marki, w zdalnym trybie obradowania, na dzień 8 grudnia 2021 roku na godz. 16:00 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/365/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2021 – 2035. Druk nr 571.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 rok. Druk nr 572.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji miesięcznej udzielanej w 2022 roku Centrum Integracji Społecznej w Markach. Druk nr 569.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu osobom zmarłym, zamieszkałym lub przebywającym na terenie Gminy Miasto Marki w chwili zgonu. Druk nr 570.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/214/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie dotyczącym części wydatków z budżetu Gminy Miasto Marki w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. Druk nr 573.
 10. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/158693.

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry