bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Połączone posiedzenie Komisji

8 grudnia 2021, godz. 12:00
tryb zdalny

Zapraszamy na połączone obrady komisji Rady Miasta

Działając na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095, 2120 i 2133) oraz § 17 ust.1 lit. d) Statutu Miasta Marki (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r., poz. 872 ze zm.)  zwołuję połączone posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Budżetowo-Gospodarczej, Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Marki, w zdalnym trybie obradowania na dzień 8 grudnia 2021 roku na godz. 12.00 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
 4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu osobom zmarłym, zamieszkałym lub przebywającym na terenie Gminy Miasto Marki w chwili zgonu. (Druk nr 570), Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
 5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/365/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2021 – 2035. (Druk nr 571). Komisja Budżetowo-Gospodarcza.
 6. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 rok. (Druk nr 572). Komisja Budżetowo-Gospodarcza.
 7. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji miesięcznej udzielanej w 2022 roku Centrum Integracji Społecznej w Markach. (Druk nr 569). Komisja Budżetowo-Gospodarcza.
 8. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/214/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie dotyczącym części wydatków z budżetu Gminy Miasto Marki w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. (Druk nr 573). Komisja Budżetowo-Gospodarcza.
 9. Kontynuacja prac nad projektem budżetu Gminy Miasto Marki na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2022-2035.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/159007.

Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki.

 

Przewodniczący Komisji

(-) Anna Chojecka

  (-) Michał Jaroch

(-) Robert Szafrański

(-) Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc

(-) Jarosław Jaździk

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry