bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

XLII sesja Rady Miasta Marki

13 grudnia 2021, godz. 15:30
tryb zdalny

Zapraszamy na sesję Rady Miasta

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz.1372 oraz 1834) oraz art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095, 2120, 2133 i 2262) zwołuję XLII sesję Rady Miasta Marki, w zdalnym trybie obradowania, na dzień 13 grudnia 2021 roku na godz. 15:30 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIX/477/2021 Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Druk 575.
  5. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Marki oraz ustalenia stawki tej opłaty. Druk 576.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/290/2020 Rady Miasta Marki z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Druk 577.
  7. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 rok. Druk 578.
  8. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o ustalonych odpowiedziach.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie posiedzenia.

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry