bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

XLIII sesja Rady Miasta Marki

29 grudnia 2021, godz. 15:00
Tryb zdalny

Zapraszamy na obrady

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz.1372 oraz 1834) oraz art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095, 2120, 2133 i 2262) zwołuję XLIII sesję Rady Miasta Marki, w zdalnym trybie obradowania, na dzień 29 grudnia 2021 roku na godz. 15:00 z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.
5. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miasta Marki z dnia 24 listopada 2021 roku.
6. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/365/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2021 – 2035. Druk nr 581 .
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 rok. Druk nr 582.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu Gminy Miasto Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Druk nr 583.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2022-2035. Druk nr 580.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto marki na 2022 rok. Druk nr 579.
a) prezentacja projektu budżetu,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) przedstawienie opinii zbiorczej Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
d) przedstawienie poprawek Burmistrza do projektu uchwały,
e) dyskusja nad projektem uchwały,
f) głosowanie wniesionych poprawek Burmistrza,
g) głosowanie nad podjęciem uchwały.
12. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miasta Marki na rok 2022.
13. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/162857

Przewodnicząca Rady Miasta

Agnieszka Lużyńska

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry