bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Budżetowo-Gospodarcza

29 grudnia 2021, godz. 13:30
Tryb zdalny

Zapraszamy na obrady komisji

Działając na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095, 2120 i 2133) oraz § 17 ust.1 lit. d) Statutu Miasta Marki (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r., poz. 872 ze zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Marki, w zdalnym trybie obradowania na dzień 29 grudnia 2021 roku na godz. 13.30 z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/365/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2021 – 2035. (Druk nr 581).
5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 rok. (Druk nr 582).
6. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu Gminy Miasto Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. (Druk nr 583).
7. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na rok 2022.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.
Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/163235.


Przewodniczący Komisji
(-) Michał Jaroch

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry