bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

XLV Sesja Rady Miasta Marki

26 stycznia 2022, godz. 16:00
Tryb zdalny

Zapraszamy na obrady

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz.1372 oraz 1834) oraz art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095, 2120, 2133, 2262, 2269, 2317 i 2459) zwołuję XLV sesję Rady Miasta Marki, w zdalnym trybie obradowania, na dzień 26 stycznia 2022 roku na godz. 16:00 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miasta Marki z dnia 8 grudnia 2021 roku.
 5. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miasta Marki z dnia 13 grudnia 2021 roku.
 6. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/509/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto marki na 2022 rok. Druk nr 600.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Marki oraz ustalenia form i specjalności, za które dofinansowanie jest przyznawane. Druk nr 591.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Celinówek, Cisówka, Czarna Struga, Jarków, Jeżak, Jaworówek, Kolonia Bielówek, Kolonia Makówko, Pustelnik, Struga i Zieleniec stanowiących zgodnie z państwowym rejestrem nazw geograficznych część miasta Marki. Druk nr 594.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Marki porozumienia międzygminnego z m. st. Warszawą na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi) z gromady ssaków poszkodowanych w zdarzeniach drogowych na terenie Miasta Marki przez Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt (Lasy Miejskie - Warszawa). Druk nr 601.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XVI/214/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie dotyczącym części wydatków z budżetu Gminy Miasto Marki w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. Druk nr 602.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych gminnych. Druk nr 607.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Miasta Marki na lata 2022-2025. Druk nr 608.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miasto Marki, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Druk nr 609.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta "Marki I". Druk nr 595.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki VI”. Druk nr 597.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Marki. Druk nr 598.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki w obszarze ulic: Kraszewskiego, Spacerowa, Krasińskiego, Grunwaldzka. Druk nr 599.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki VII”. Druk nr 603.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki dla wyodrębnionego obszaru planu stanowiącego działki o nr ew.: 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 55, 57/1, 57/2, 58, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233 w obrębie geodezyjnym 5-08. Druk nr 604.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta "Marki III". Druk nr 605.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki. Druk nr 606.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta "Marki II". Druk nr 596.
 24. Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Miasta Marki w 2021 roku.
 25. Wyznaczenie przedstawicieli Rady Miasta Marki do pracy w Zespole ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku.
 26. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.
 27. Sprawy różne.
 28. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/166309

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry