bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Budżetowo-Gospodarcza

26 stycznia 2022, godz. 13:30
Tryb zdalny

Zapraszamy na obrady komisji

Działając na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095, 2120 i 2133) oraz § 17 ust.1 lit. d) Statutu Miasta Marki (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r., poz. 872 ze zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Marki, w zdalnym trybie obradowania na dzień 26 stycznia 2022 roku na godz. 13.30 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
 4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/509/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto marki na 2022 rok. Druk nr 600.
 5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XVI/214/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie dotyczącym części wydatków z budżetu Gminy Miasto Marki w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. Druk nr 602.
 6. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych gminnych. Druk nr 607.
 7. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miasto Marki, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Druk nr 609.
 8. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta "Marki I". Druk nr 595.
 9. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki VI”. Druk nr 597.
 10. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Marki. Druk nr 598.
 11. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki w obszarze ulic: Kraszewskiego, Spacerowa, Krasińskiego, Grunwaldzka. Druk nr 599.
 12. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki VII”. Druk nr 603.
 13. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki dla wyodrębnionego obszaru planu stanowiącego działki o nr ew.: 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 55, 57/1, 57/2, 58, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233 w obrębie geodezyjnym 5-08. Druk nr 604.
 14. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta "Marki III". Druk nr 605.
 15. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki. Druk nr 606.
 16. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta "Marki II". Druk nr 596.
 17. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej w 2021 rok.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki.


Przewodniczący Komisji
(-) Michał Jaroch

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry