bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

26 stycznia 2022, godz. 12:00
Tryb zdalny

Zapraszamy na obrady komisji

Działając na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095, 2120 i 2133) oraz § 17 ust.1 lit. d) Statutu Miasta Marki (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r., poz. 872 ze zm.)  zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Marki, w zdalnym trybie obradowania na dzień 26 stycznia 2022 roku na godz. 12.00 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
  4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Marki oraz ustalenia form i specjalności, za które dofinansowanie jest przyznawane. Druk nr 591.
  5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Marki za 2021 rok.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki.

 

Przewodnicząca Komisji

Magdalena Szafarz

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry